2019-03

Larvik 4. april 2019

REFERAT FRA VÅRMØTET

Vårmøtet ble avholdt i Apotekforeningens lokaler den 3. april kl 14.

Til stede var 23 medlemmer.

Foredragsholder for dagen var Per Kristian Faksvåg, Fagdirektør i Apotekforeningen.Her følger et utdrag av foredraget:

Med dagens økende netthandel er spørsmålet: "Hvordan holde på kundene i apotek?"

Apotekene er klare for nye oppgaver og et spørsmål igjen blir : "Hvordan kan farmasøytene bidra enda mer til riktig legemiddelbruk og økt pasientsikkerhet?"

Apotekene er den del av helsevesenet som scorer høyest på TNS Gallups tillitsbarometer og med sine 52 millioner besøk pr år og 69 millioner legemiddelpakninger på resept, er behovet og mulighetene for å kunne gi riktig informasjon absolutt til stede.

Ved at apotekene leverer noe mer enn legemidler så sikrer de riktigere bruk og god etterlevelse av behandling. Dette vil synliggjøre kompetansen i apotek og sikre rekruttering til farmasistudiet og til bransjen. Videre vil det sikre fortsatt kundetilstrømning ved å være et lavterskel helsetilbud. De største utfordringene i legemiddelbehandlingen er feil bruk, manglende motivasjon til å følge behandling, manglende etterlevelse, manglende struktur i informasjonsarbeidet og manglende samhandel på tvers av behandlingskjeden.

Faksvåg tok så for seg utviklingen av tjenesten "MEDISINSTART"

Det begynte forsiktig med 8 apotek med 23 utvalgte pasienter(kunder) for deretter utprøving på 67 apotek med 1500 pasienter og dokumentasjon, før Medisinstart ble innført på apotekene i januar 2018 som en ny nasjonal tjeneste.

Det kan nevnes at som et historisk dokument be det 25. februar 2016 innført standardisert inhalasjonsveiledning i apotek. Fra å være en mer eller mindre tilfeldig oppfølging har apotekene nå fått et offentlig oppdrag med systematisk oppfølging av pasientene og med offentlig tilskudd.

Når det gjelder inhalasjonsveiledning har 160 000 pasienter fått denne tjenesten. Det har vist seg at 7 av 10 brukere trengte korreksjon i bruken!

Opplæringspakken fra APOKUS til apotekene har vært meget bra og pasientene synes tjenesten er nyttig!

Som en følge av denne utviklingen har Apotekforeingen via materiell fra APOKUS hatt opplæring av tjenestefarmasøyter på apotekene via standardisert opplæringsprogram med

E-læringskurs, praktisk trening og skriftlig materiell og tatt for seg flere legemiddelgrupper.

Faksvåg kom avslutningsvis inn på framtidsbetraktninger og hva som er kritisk suksessfaktorer for apotekene som bransje:

Først og fremst så må kundene foretrekke å oppsøke apoteket.

Det må fra myndighetenes side sørges for at det ikke etableres for små enheter med knappe resurser (det er pt 941 apotek i Norge).

Apotekene må ikke miste fokus på faget og ta vare på den tilliten de har hos brukerne.

Det må etableres indikatorer som synliggjør effekten av helsetjeneste i apotek.

Videre bør det videreutvikles allianser med fagorganisasjonene, undervisningstedene og andre interesseorganisasjoner (brukergruppene)

Han avsluttet med Bent Høyes ord:

"Det er sykdom nok til alle", vi må bruke kompetansen som vi har der den er - til beste for pasienten.

Dessverre var det som før nevnt bare 23 medlemmer som fikk med seg dette innholdsrike og interessante foredraget.

Armand Fjeld