2022 Forslag til styre og stemmeseddel

Larvik 8.2.22
VALGKOMITEENS INNSTILLING FOR 2022


President: Wenche Aulie Olsen - ikke på valg


Kasserer: Anne Lise Norheim - ikke på valg


Styremedlem: Rolf Hermansen ny (for 2 år)


Styremedlem: Armand Fjeld - sagt ja til gjenvalg (2 år)


Varamedlem: Marit Uhlving - sagt ja til gjenvalg ( 1 år)


Varamedlem: Per Kristian Faksvåg - ny (for 1 år)


Revisor: Annemor Smestad (ny for 2 år)


Revisors stedfortreder: Kjellbjørn Rusten (gjennvalg 2 år)


STYRETS INNSTILLING TIL VALGKOMITE 2022


Karl Arne Wærnhus gjennvalg for 2 år


Elisabeth Laake, ny for 2 år


Per Steinar Lund, ny for 1 årFor de som ikke vil være til stede den 16 mars, men som ønsker å avgi sin stemme

ber vi om at stemmeseddelen legge i egen konvolutt merket «stemmeseddel».

Om medlemmet fremmer et annet forslag på en person enn det valgkomiteen eller styret har innstilt kreves det aksept fra den person som er foreslått.

Forhånds stemme må være styret i hende før 16. mars.Hilsen Styret i PAFSTEMMESEDDEL

PENSJONERTE APOTEKERES FORENING

VALG 2022, ONSDAG 16. MARS

Våre Vedtekter §5 sier blant annet:

«Bare ordinære medlemmer kan velges inn i styret og bare ordinære medlemmer har stemmerett.»

Valgkomiteens forslag: President: Wenche Auli Olsen, ikke på valg

Styremedlem: Anne Lise Norheim, ikke på valg

Styremedlem: Armand Fjeld, gjenvalg 2år

Styremedlem: Rolf Hermansen, ny for 2 år

Varamedlem: Marit Uhlving, gjenvalg 1 år

Varamedlem: Per Kristian Faksvåg, ny for 1 år

Styret forslag til Valgkomite: Karl Arne Wærnhus, gjenvalg 2 år

Elisabeth Laake, ny for 2 år

Per Steinar Lund, ny for 1 år

Styrets forslag til revisor: Annemor Smestad, ny for 2 år

Styrets forslag til revisors stedfortreder: Kjellbjørn Rusten, gjenvalg 2 år

MITT FORSLAG:

President……………………………………………………………………………………………………………

Styremedlem…………………………………………………………………………………………………….

Styremedlem…………………………………………………………………………………………………….

Styremedlem…………………………………………………………………………………………………….

Varamedlem……………………………………………………………………………………………………..

Varamedlem……………………………………………………………………………………………………..

Valgkomitemedlem…………………………………………………………………………………………..

Valgkomitemedlem…………………………………………………………………………………………..

Valgkomitemedlem………………………………………………………………………………………….

Jeg stemmer for…./mot….(sett kryss) godkjenning av Årsberetning for 2021

Jeg stemmer for…./mot….(sett kryss) godkjenning av regnskapet fo 2021

Jeg stemmer for…./mot….(sett kryss) Styrets forslag til budsjett for 2022

Jeg stemmer for…./mot….(sett kryss) Styrets forslag til kontingent for 2022

Skal ikke undertegnes. Sendes sekretæren i egen konvolutt: Armand Fjeld, Gloppeåsen 4

3261 LARVIKDa president og kasserer (styremedlem) ikke er på valg, kan de byttes ut med revisor og stedfortreder for revisor.