2023-02

MEDLEMSBREV NR 2 2023ÅRSMØTEREFERAT


Årsmøtet i Pensjonerte Apotekeres Forening ble avholdt I Laboratoriets lokaler i Harbitz alleen 3, Skøyen den 15. februar kl 13.


AGENDA


1.

Presidenten åpnet møtet og fikk godkjenning av innkallelsen.

2.

Presidenten valgt til møteleder og sekretæren som referent. Norma Saugen valgt som representant til å undertegne protokollen.

3.

Sakslisten ble godkjent uten kommentarer.

4.

Årsberetningen ble lest av sekretæren og godkjent.

5.

Regnskapet og budsjettet ble lagt fram av kasserer. Det kom kommentar til budsjettet mht fordeling av midlder. Helt greit at Norsk Farmasihistorisk Museum og FUG får tilført kr 10.000,-hver, men det finnes flere verdige mottakere, som Farmasihytta i Nordmarka, og Cygnus, det farmasihistoriske tidsskrift. Årsmøtet ba det nye styret avklare dette.

6

Valget ble gjennomført av valgkomitens formann, Karl Arne Wærnhus

Som ny President: Rolf Hermansen valgt for 2 år

Som nytt styremedlem: Marit Uhlving valgt for 2 år.

Som nytt styremedlem: Per Kristian Faksvåg , valgt for 1 år

Som nytt varamedlem: Anne-Grete Granseth valgt for 1 år

Som nytt varamedlem: Bodil Ree valgt for 1 år


Revisor Annemor Smestad med stedfortreder Kjellbjørn Rusten, ble valgt I 2022 og er derfor ikke på valg.


Valgkomiteen for neste periode består av:

Karl Arne Wærnhus, sitter 1 år til

Elisabeth Laake, sitter 1 år til

Per Steinar Lund, gjenvalg for 2 år


Den avtroppende President Wenche Aulie Olsen og avtroppende kasserer Anne Lise Norheim, fikk en hyggelig påskjønnelse overrakt fra den nye Presidenten.


7.

Rolf Hermansen la fram for Årsmøtet bakgrunnen for og det midlertidige resultat av

Samtale mellom PAF og NFFs Pensjonistforum. Årsmøtet ga sin tilslutning til forslaget,

men samarbeidet må godkjennes av Sentralstyret i NFF

8.

Ingen innkomne forslag

9.

Styret har fått tilbakemeldding fra enkelte medlemmer at det ved påmelding til turer ikke burde være “første mann til mølla”, men at det blandt påmeldte etter en gitt tidsfrist foretas loddtrekning.Årsmøtet hevet kl 14

------------------------------- --------------------------------

Rolf Hermansen, President Norma Saugen
---------------------------------

Armand Fjeld, sekretær

Etter en kort pause fikk vi høre et interessant foredrag fra Edle Kristine Lund som nylig ble PAF medlem, men som fortsatt holder kontakten med apotek og kunder som tilkallingsfarmasøyt! Etter et langt liv i farmasien med gamle og nye apotektyper samt problemstillinger, innføringen av nye teknologier, opprettingen av mange flere apotek, ofte på steder som har apotek fra før, fremmedspråklige farmasøyter og ansatte osv gjorde at det etter foredraget kom mange spørsmål fra salen som fikk klare svar fra podiet. Det som imidlertid ble sterkt fremhevet var den positive rollen Apotekforeningen har hatt med å sette kvalitet i system og å øke kunnskapsnivået i tillegg til innføringen av nye oppgaver for apotekene.

Tydelig at dette var et tema som vi pensjonerte apotekere ennå ikke hadde “sluppet taket i”.
Armand Fjeld

(sekr.)