2023-04

REFERAT FRA VÅRMØTET 19. APRIL 2023

Lederne av Pensjonistforum NFF og PAF, Nina Refsum og Rolf Hermansen, ønsket 41 påmeldte deltagere velkommen til det første samarbeidsmøtet mellom de to foreningene.

Avtalen om fellesmøter hadde sin bakgrunn i at de to foreningene ofte arrangerte møter med tilnærmet likt tema, oppslutningen om møtene var ofte lav og nedadgående og at mange av medlemmene av PAF også var medlem av Pensjonistforum NFF.

Samarbeidet er et prøveprosjekt som skal evalueres ila. året.

Tema for møtet var; «Fremtidens apotek - fleksibelt og forsvarlig»


Tidligere fagdirektør i Apotekforeningen, Per Kristian Faksvåg, innledet med å trekke linjen tilbake til oktober 2021 hvor han hadde holdt et foredrag i PAF med tittelen: «Utviklingen av apotekvesenet – et skråblikk før og etter ny apoteklov».

Faksvåg gikk gjennom utvalgets mandat og deltagere som var ledet av professor, dr. juris Tore Bråthen.

Mandatet for utvalget var;


• Markeds- og konkurransesituasjonen

• Samhandling – vurdere tilgjengelig teknologi

• Rammevilkår og roller

• Kan-vurderinger;

• Kompetansen i apotek og bruken av den

• Videreutvikling av faglige tjenester i apotek


Utvalget besto av personer både fra og utenfor apotekbransjen. Faksvåg kommenterte og undret seg over at viktigheten av å bruke den kompetansen som er i apotek og utvikling av faglige tjenester, ikke var prioritert mer i mandatet.

Adm. direktør i Apotekforeningen, Per Lund, kommentere at rapporten hadde fått liten oppmerksomhet i det offentlige rom. Han kunne fortelle at i 2022 hadde apotekbransjen foretatt 220 000 influensa-vaksineringer, satt 150 000 corona-vaksiner, gjennomført 80 000 inhalasjons-veiledninger og hatt 27 000 medisinstart-samtaler.

Lund fortalte videre at tilliten til apotek hadde vært meget høy i årlige målinger helt siden 2001 og høyere enn for leger, sykehus, legemiddelindustri og helsekost i hele perioden. Videre fortalte han at 90% var fornøyd med det apoteket de brukte mest. Han mente at fremtiden ville være mer digitalisert innen helsetjenester og at det var behov for oppgavedeling på tvers av fagprofesjonene og apotekene. Han pekte på følgende viktige drivkrefter i tiden fremover;

- Økt etterspørsel (eldrebølgen) kombinert med personell- og ressursmangel

- Behov for kortreist lavterskel helsetilbud

- Behov for å avhjelpe kommunehelsetjenesten

- Digitalisering

- Behov for å sikre beredskap og forsyning

Når det gjelder utredningen, kommenterte han spesielt følgene punkter fra Apotekforeningens ståsted;


- Alle apotekaktører må få like konkurransevilkår.

- Apotekforeningen savner konkrete tiltak for å ta i bruk apotek i helsetjenesten.

- Avanse og økonomiske rammevilkår er mangelfullt utredet.

- Mulige negative konsekvenser må utredes - hvem skal betale regningen?

Han mente videre at det er positivt at utvalget fastslår at den farmasøytiske kompetansen er viktig for å oppnå de legemiddelpolitiske målene og oppnå bedre folkehelse.

Utvalget slår fast at pasientene og helsetjenesten kan få større utbytte av apotekenes potensial som del av førstelinjen, blant annet for å øke vaksinasjonsgraden i befolkningen.

Lund beklaget at utvalget ikke hadde drøftet nye tjenester som kan innføres i apotek fremover, som både kan være til nytte for pasientene og en avlastning for kommunehelsetjenesten.

Lund trakk videre frem viktigheten av teknologisk utvikling og apotekenes samhandling med det øvrige helsevesenet. Han mente at helsefaglig dialog mellom apotek og fastlege med innføring av medisinske tjenester i apotek og ifm. innføringen av pasientens legemiddelliste, var helt avgjørende. Innføringen av datasystemet Eik i apotekbransjen, var et langt steg i riktig retning for bedre samhandling både på tvers av bransjen og overfor myndigheter og helsetjenesten.

Videre oppfordret Lund til at man skulle arbeide for å assosiere apotek som en viktig del av helsetjenesten og ikke kun som faghandel. Han avsluttet med å vise eksempler på områder som apotekene både hadde innført og burde innføre både innen riktig legemiddelbruk og lavterskel helsetjenester.

Urd Andestad, leder av NFF, fortalte at foreningen hadde holdt en rekke møter over hele Norge for medlemmene hvor man hadde gjennomgått og diskutert apotekutredningen.

Andestad ønsket ikke, som medlem av utvalget, å gå inn på hvordan arbeidet internt hadde foregått. Hun etterlyste hvordan man skulle måle de tiltakene som var foreslått og poengterte av nåværende apoteklov var laget for fysiske apotek. Hun understreket at utvalget hadde lagt vekt på fortsatt faglig forsvarlig drift av apoteket, men savnet mer fokus på hvordan man skulle utnytte den spiss-kompetansen som er i apotek på en bedre måte.

Utvalget hadde heller ikke pekt på nødvendigheten av økt tilsyn i apotek. Videre mente hun at dersom det blir gitt unntak fra grossistenes leveringsplikt, ville dette få store konsekvenser.

Hun avsluttet med å si at utredningen ikke var «et springbrett» inn i fremtiden, men et godt grunnlag å bygge videre på.

Utredningen er nå ute til høring.


UTENLANDSTUREN 25.april – 2.mai 2023

På grunn av snøvær på Gardermoen, kom vi 50 i reisegruppen forsinket av gårde.

Dette forsterket seg via mellomlanding i Frankfurt, slik at det ble midnatt før vi ankom hotellet i San Sebastian. Vi gikk glipp av velkomstmiddagen, men resten av programmet gikk ganske så nøyaktig etter tidskjema. For detaljert program, vises det til invitasjonen opprinnelig sendt ut. Oppsummert kan vi si at inntrykkene fra turen representerer et solid tverrsnitt av Baskerlands natur, samfunnsliv, historie og vin/matkultur. Guggenheim museet i Bilbao er velkjent, men mange ble overrasket over skjulte skatter i en kirke i middelalder landsbyen Laguardia.

Reiseleder og lokal guide karakteriserte pensjonistgruppen som fleksibel og sprek, noe som manifesterte seg i en effektiv logistikk, til tross for hele 50 deltakere. Tilbakemeldingene fra deltakere har vært udelt positive.


UTENLANDSTUREN 2024

En representant fra Fram Arrangement (Britt Lærdal-Øyo) var med på turen til Baskerland.

Det samme var flere av PAFs styremedlemmer. Erfaringene med henne og hennes selskap tilsier at styret ikke ser noen grunn til å endre på turoperatør. Etter å ha fått tilsendt flere «teasere» fra Fram over ulike destinasjoner, har styret landet på at neste års tur vil gå til Tyskland/Østerrike: Bayern, Berchtesgaden & Salzburg

For å være sikker på at snøen har smeltet på de høyeste alper, vil turen sannsynligvis bli lagt til slutten av mai 2024. Tiden etter 2.pinsdag 2024, som er mandag 20.mai, peker seg ut.

Turbeskrivelse og påmelding vil komme til høsten 2023. Da vil påmeldingsprosedyren være endret. De som ønsker å delta, melder seg på innen en gitt tidsfrist. Skulle turen da bli overtegnet, benyttes loddtrekning blant de påmeldte.