Bli medlem

KOPIERE SKJEMA FØRST- Høyre klikk på musen og lagre skjema på nytt eller skrive ut.

SÅ FYLLE UT INFO OG SENDE TIL SEKRETÆREN

SØKNAD

om medlemskap i Pensjonerte Apotekeres Forening (PAF).

Sendes PAF ved sekretæren, Armand Fjeld, Gloppeåsen 4,3261 LARVIK

Navn: ……………………………………………………… Fødselsdato: …………

Adresse: …………………………………………………………………………….

Postnr.: ……………… Poststed.: ………………………………………………….

Telefon: …………………… e-postadresse: ……………………………………...

Jeg har vært apoteker/driftskonsesjonær:

fra dato: …………… til dato: ……………. Apotek: …………………………...

fra dato: …………… til dato: ……………. Apotek: ……………………………

fra dato: …………… til dato: …………….. Apotek: ……………………………

Jeg er blitt uføretrygdet som apoteker/driftskonsesjonær ? (ja/nei) ……………. (se fotnoten)

Som etterlatt etter PAF’s medlem …………………………………………………

søker jeg om ekstraordinært medlemskap i PAF.

Sted: …………………………….… Dato.: …………………….

Underskrift: …………………………………………………………………………

Fotnote, jfr. Lover for Pensjonerte Apotekeres Forening, §2: (gjelder fra februar 2009)

1. Søknad om medlemskap i Pensjonerte Apotekeres Forening (PAF) sendes til styret i PAF. Særskilt

søknadsblankett skal benyttes.

2. Farmasøytisk kandidat kan etter fylte 62 år søke om medlemskap i PAF hvis han/hun har

vært apoteker med bevilling og/eller driftskonsesjon i minst 2 sammenhengende år.

3. Farmasøytisk kandidat som blir uføretrygdet i sin funksjon som apoteker/driftskonsesjonær, kan søke

medlemskap i PAF uavhengig av alder og funksjonstid som apoteker/driftskonsesjonær.

4. Også etterlatt (enke/enkemann/samboer) etter ordinært/ekstraordinært medlem kan opptas som ekstraordinært

medlem. Vedtak om slikt medlemskap fattes av Styret. Ekstraordinært medlem betaler ordinær kontingent.

Obs: Høyre klikk på musen og skriv ut skjemaet.