Lover

LOVER

FOR

PENSJONERTE APOTEKERES FORENING (PAF)

 

Vedtatt ved foreningens stiftelse 9. november 1959 med senere endringer, senest  ved Årsmøtet 21. februar 2024. 

§ 1 Formål

Foreningen har som formål å fremme medlemmenes interesser og å bidra til en aktiv og sosial pensjonisttilværelse.

      § 2 Medlemskap

Foreningen har følgende medlemskategorier:

A Ordinære medlemmer

B Æresmedlemmer. 

A Ordinære medlemmer

1.  Søknad om medlemskap i PAF sendes til Styret i PAF. 

2.  Pensjonert farmasøytisk kandidat kan etter fylte 62 år søke medlemskap i PAF hvis han/hun har vært apoteker med bevilling og/eller driftskonsesjon.

3.  Farmasøytisk kandidat som blir uføretrygdet i sin funksjon som apoteker/driftskonsesjonær, kan søke om medlemskap i PAF uavhengig av alder og funksjonstid som apoteker.

4. Styret kan tilby medlemskap til farmasøytisk kandidat som har gjort en særlig innsats i forening, bedrift eller institusjon med nær tilknytning til norsk apotekvirksomhet. Medlemmer kan sende Styret begrunnet forslag til opptak av medlem. 

5. Også etterlatte (enker/enkemenn/samboere) etter medlemmer kan opptas som medlemmer. Vedtak om  medlemskap etter punkt 4 og 5 fattes av Styret. 

 B Æresmedlemmer

Årsmøte kan vedta å tilby æresmedlemskap i PAF. Æresmedlemskap er livsvarig. Forslag om æresmedlemskap kan fremsettes av medlemmer.  Æresmedlem fritas fra krav om kontingent.

Opphør av medlemskap

Utmelding skal skje skriftlig til Styret og medfører ikke refusjon for allerede betalt kontingent.

Medlem kan etter vedtak i Styret bli ekskludert når kontingent for siste år ikke er betalt etter påkrav.

Styret kan i særlige tilfelle fatte vedtak om eksklusjon. Slikt vedtak kan ankes til Årsmøtet.


 § 3 Styret

Foreningens styre  består av president og tre styremedlemmer. Styret skal ha to varamedlemmer som innkalles til styremøter. Styremøter sammenkalles når presidenten eller minst halvparten av styrets ordinære medlemmer krever det.

Styret leder foreningens virksomhet og ivaretar dens økonomi. Styret er beslutningsdyktig når tre medlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet er presidentens stemme avgjørende.

Styret fører protokoll over forhandlinger og vedtak. 


 § 4 Årsmøtet

Årsmøtet holdes hvert år i løpet av første kvartal etter årets utgang. Alle medlemmer innkalles til Årsmøtet. Saksliste, tid og sted for møtet bekjentgjøres med minst 14 dagers varsel.

Med sakslisten skal medsendes årsberetning, revidert regnskap, budsjett for kommende år, valgkomiteens innstilling til styre og varamedlemmer, revisor og dennes stedfortreder, Styrets forslag til valgkomite, samt eventuelle forslag som skal behandles på årsmøtet (jfr. nedenstående årsmøtesaksliste, pkt. 4).

Årsmøtets saksliste skal inneholde minst følgende punkter:

Medlem som ønsker å fremme en sak for årsmøtet, må sende forslag om dette til Styret innen 31.desember forut for årsmøtet. Styret kan ikke nekte sak fremlagt til behandling, men Styret skal avgi innstilling i saken. 


§ 5 Valg – stemmerett og avstemning

President og styremedlemmer velges for to år av gangen. Presidenten velges særskilt.

Halvparten av styrets 4 faste medlemmer skal være på valg hvert år. Dersom et valgt styremedlem, med ett års gjenværende  funksjonstid, velges til ny president for 2 år, skal årsmøtet velge et nytt styremedlem med bare ett års funksjonstid, fortrinnsvis blant varamedlemmene. Dersom styrevalget har kommet i ubalanse, det vil si at ikke halve styret er på valg, skal det nødvendige antall styremedlemmer velges med bare ett års funksjonstid. 

Styremedlemmene fordeler arbeidet mellom seg.

Varamedlemmene velges for ett år av gangen.

Valgkomite, revisor og dennes stedfortreder velges for to år av gangen. 

Det kan avgis skriftlig stemme ved forfall. Et fraværende medlem, som ikke har forhåndsstemt,  kan også gi et annet, fremmøtt medlem skriftlig fullmakt til å stemme på sine vegne.

Årsmøtet avgjør avstemningsmåte.

Ved stemmelikhet er presidentens stemme avgjørende. 

§ 6 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte avholdes når Styret eller et flertall i Styret har vedtatt dette, eller når minst 25% av medlemmene skriftlig har krevd dette. Styret plikter å innkalle til slikt møte innen to  måneder etter at kravet fra medlemmene ble fremsatt. Saksliste, tid og sted for møtet bekjentgjøres med minst 14 dagers varsel. Styret plikter å avgi innstilling til vedtak i saken.


§ 7 Lovendring

Forslag om lovendring må være innkommet til Styret senest 31.desember forut for årsmøtet.

Lovendring kan bare vedtas av Årsmøtet. Lovendring vedtas med minst 2/3 av de avgitte stemmene.

 § 8 Oppløsning

Oppløsning av foreningen kan bare vedtas av Årsmøtet med ¾ av de avgitte stemmene.

Ved oppløsning tilfaller foreningens kapital Norsk Farmasihistorisk Museum. 

(Lover slutt.)

 Til toppen