Årsmøtedokumenter

Alle dokumentene etter 2019 ligger på undersiderÅRSBERETNING FOR KALENDERÅRET 2019

Siden siste årsmelding har følgende medlemmer avgått ved døden: 

Kåre Oddvar Frey 

Jenny Heiberg 

Tor Landsverk 

Dag Thu Saanum 

Ole Sigvart Søvik 

Stein Ulven 


1 medlem har meldt seg ut av foreningen:

Margrete Bekkevar

 

Foreningen har fått 6 nye medlemmer:

Kari Brummenæs 

Håvard Inge Brummenæs

Randi Bakke 

Bodil Ree

Knut Trosby 

Ingunn Mandt 


Av våre medlemmer har 6 ikke vært apotekere - altså er de ekstraordinære medlemmer: 

Ruth Andersen, Bjørn Johannessen, Audhild Nemeth, Vibeke Lem Nordahl, Anne Elisabeth Smestad og Holger Moe Tørisen. 


Årsmøtet for 2018 ble avholdt i Apotekforeningens lokaler i Slemdalsveien 1, Oslo.

25 medlemmer var tilstede og foreningen hadde mottatt 5 forhåndsstemmer fra andre medlemmer. Medlemmene hadde fått tilsendt Årsberetning, Regnskap for 2018 og valgkomiteens innstilling.

Møtet ble åpnet med godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, referent og medlem til å underskrive protokollen ble så gjort før en fortsatte på agendaen. 

Årsberetning og Regnskap for 2018 ble godkjent. Det samme var tilfelle med budsjettet for 2019. 


Valget ble administrert av Valgkomiteens leder, Norma Saugen 

Valgkomiteens innstilling for 2019 var: 

President: Knut Erik Christensen, ikke på valg 

Styremedlem: Armand Fjeld, gienvalg 

Styremedlem :Anne Lise Norheim, ikke på valg 

Styremedlem :Einar H Magnussen, ny (2år) 

Varamedlem: Marit Ulving, ny, (1år) 

Varamedlem: Wenche Aulie Olsen, ny (1år) 

Valgkomiteens innstilling ble godkjent med akklamasjon og det er så styrets oppgave å konstituere seg.Presidenten takket Valgkomiteen for sitt arbeide og gientok som året før en takk til Norma Saugen som har fortsatt med foreningens hjemmeside og har holdt denne ajour med tekst og bilder.

Da det ikke var noen innkomne saker til Årsmøtet ble dette så hevet. 

Styret har i 2019 bestått av : 

Knut Erik Christensen, president 

Anne Lise Norheim, kasserer

Armand Fjeld, sekretær 

Einar H Magnussen, styremedlem 

Marit Ulving, varamedlem 

Wenche Aulie Olsen, varamedlem 

Det har i 2019 blitt avholdt 4 styremøter i tillegg til 2 medlemsmøter, et vår og høst. 

På vårmøtet foredro Per Kristian Faksvåg om "Hvordan holde på kundene i apotek?" og på høstmøtet fortsatte vi med legemidler med Jørgen Huse som hadde tematikken "Falske legemidler". Det var dessverre under 30 medlemmer tilstede på disse foredragene som både var hyperaktuelle og givende for de av oss som møtte.

Årets slager ser ut til å forbli utenlandsturen vår. I år som i fjor var det ventelister på å få delta.

I 2019 gikk turen til Portugal som viste seg fra en smilende side uten en dråpe regn. Nærmere 50 deltakere. 

Så mange hadde ikke meldt interesse for den plantagte høstturen til Lillehammer og omegn. Det ble så få som meldte seg på at den ble kansellert! 

Julelunsjen derimot er det ikke noe problem med påmeldinger. Nok en gang var vi i nærheten av 80 personer som fikk nydelig mat, men for noen kanskje i litt ubekvemme lokaler. Vi har etter hvert behov for ryggstøtte noen og enhver! At det i tillegg var flere plan er kanskje ikke så enkelt for alle lengre heller. Dette blir tatt opp ved valg av sted for 2020. 

Medlemmene har i 2019 fått tilsendt 5 Medlemsbrev i tillegg til noen påminnelser om møter etc Knut Erik Christensen  Armand Fjeld  Anne Lise Norheim  Einar H Magnussen


ÅRSBERETNING FOR KALENDERÅRET 2018

Pr 31. desember 2018 hadde foreningen 153 medlemmer, pr 1. januar 2018 var det 156

medlemmer. 

Siden siste årsberetning har et medlem avgått ved døden:    Ingrid Kjelstad 

Foreningen har i 2018 fått 2 nye medlemmer:

Vigdis Merete Solberg  

Per Kristian Bakkeli 

5 medlemmer  har meldt seg ut i 2018:

Leif og Vigdis Midtbust

Dorthea Erøy

Gunnar  og Eva Hopp

 

Av våre medlemmer har 8 ikke vært apotekere - altså er ekstraordinære medlemmer:

Ruth Andersen, Bjørn Johannesen, Tor Landsverk, Audhild Nemeth, Vibeke Lem Nordahl

Jorunn Paulsen, Anne Elisabeth Smestad, Holger Moe Tørisen

 

Årsmøtet for 2017 ble avholt i Apotekerforeningens lokaler i Slemdalsveien1, Oslo.

24 medlemmer var til stede. Årsberetning og regnskap for 2017 var sendt sammen med

innkallingen til årsmøtet i tillegg til valgkomiteens innstilling. Det var mottatt 9 forhåndsstemmer fra medlemmer som ikke kunne møte.

 

Årsberetning  og Regnskap for 2017 ble godkjent.

 

Budsjettet for 2018 ble som foreslått av styret, men i stedet for å støtte et innsendt forslag

om støtte til et stort Demens prosjekt med kr 10,000  fikk årsmøtet et forslag fra salen om støtte til Norsk Farmasihistorisk Museum  på Bygdøy med kr 20.000, noe som gjorde at foreningens støtte til turer i 2018 ble redusert med kr 10.000 for å få balanse i budsjettet!

Budsjettet ble så godkjent.

 

Valget ble administrert av valgkomiteens leder Norma Saugen.

Valgkomiteens innstilling for 2018 var

Knut-Erik Christensen velges til President for 2 år

Armand Fjeld velges til styremedlem for 1 år

Kjellbjørn Rusten velges til styremedlem for 1 år

Anne Lise Norheim velges til styremedlem for 2 år

Som nye varamedlemmer velges:

Ingse Resberg for 1 år

Einar H Magnussen for 1 år

 

Valgkomiteens innstilling ble godkjent med akklamasjon. Det er styrets oppgave å

 konstituere seg.

 

 

Presidenten takket så Valgkomiteen for sitt arbeide og takket i tillegg  Norma Saugen

for hennes arbeid med foreningens hjemmeside på internet som har både referater og

bilder fra turer etc.

Deretter takket han den avtroppende sekretær Arne Bentel for lang og fremragende

innsats for foreningen gjennom 8 år med en påskjønnelse.

Likeledes fikk Arne Trume en påskjønnelse for sitt arbeid i styret.

 

På årsmøte agendaen var post 10:  Forslag fremsatt  av medlemmene. Det var ingen forslag

Årsmøtet ble så hevet.

 

Styret har i 2018 bestått av:

Knut-Erik Christensen - president                 Anne Lise Norheim - styremedlem

Armand Fjeld - sekretær                                Ingse Resberg - varamedlem

Kjellbjørn Rusten - kasserer                          Einar H Magnussen - varamedlem

 

I perioden har det vært 4 styremøter med varamedlemmer. Det er sendt ut 4 medlemsbrev.

Det er avholdt 2 medlemsmøter inklusive Årsmøtet som også har et medlemsmøte i etterkant.

 

Medlemsmøtet i etterkant av Årsmøtet ved fagdirektør i Sykehusapotekenes Helseforetak, Hans Petter Heide Johannessen . Tema : Stiftelsen til fremme av Norsk Apotekfarmasi

 

Vårmøtet ble avholdt 18. april i Apotekforeningens lokaler.  Foredragsholder var professor emeritus Jan Erik Solheim med tema om klima; Naturlige variasjoner - det er sola som bestemmer. 22 medlemmer til stede

 

Vårturen gikk til Irland i perioden 21. til 28. mai med totalt 52 deltakere som fikk oppleve den grønne øya i mye sol med kun 4 timer regn på 8 dager, noe som absolutt ikke er vanlig.

 

Høstturen var 28. august med buss til Kistefoss museet og Ås Gård (maleren Fearnleys barndomshjem) 22 medlemmer deltok og fikk en minneverdig tur.

 

Høstmøtet måtte dessverre avlyses p.g.a. problemer med lokalene.   

Julelunsjen ble som i fjor avholdt på Thon Hotell Opera med 78  deltakere som etter lydnivået å dømme hadde det hyggelig sammen. 

 

Styret har i perioden arbeidet med  et aktivitetsprogram for 2018 0g 2019.

PAF's hjemmeside er i full drift og vedlikeholdes av Norma Saugen som gjør en super jobb.

Her finner en foreningens Lover, Historikk, Årsmøteberetninger, søknadsskjema for nye medlemmer og bilder fra turer  m.m.

  

  

Knut-Erik Christensen    Armand Fjeld     Kjellbjørn Rusten       Anne-Lise Norheim

  sign.                     sign.                  sign.                              sign.

PENSJONERTE APOTEKERES FORENING                              ORG.NR.995 476 967

                         -- Stiftet 1959 --

v/ sekretæren, Arne Bentel, Ugleveien 10, 1712 Grålum

e-post: arnebentel@gmail.com  -  tlf.: (+47) 90 10 09 60 _______________________________________________________________________________________

 

ÅRSBERETNING FOR KALENDERÅRET 2017

Pr. 31.desember 2017 hadde foreningen 156 medlemmer, pr. 1.januar 2017 var det 160 medlemmer. 

Siden siste årsberetning er 3 medlemmer meldt avgått ved døden:

Yngve Torud, Ragnar Horn og Anne Karin Bergheim 

Foreningen har i 2017 fått 4 nye medlemmer:

Erling Bruun, Tore Thorvik, Wenche Aulie Olsen, Nina Refsum 

5 medlemmer har meldt seg ut i 2017:

Vigdis Kvaal Burchardt, Dagfrid Solum, Ingeborg Molstad, Olav Aasmundtveit, Vera Breien Gundersen. 

Av våre 156  medlemmer har 8 medlemmer ikke vært apotekere – altså er ekstraordinære medlemmer:

Tor Landsverk

Vibeke Lem Nordahl

Ruth Andersen

Jorunn Paulssen                                                

Holger Moe Tørisen

Bjørn Johannesen

Audhild Nemeth

Anne Elisabeth Smedstad

Årsmøtet 2016 ble holdt onsdag 15.februar 2017 i Apotekforeningens lokaler, Slemdalsveien 1, Oslo.

40 medlemmer var til stede. Årsberetning og regnskap for 2016 var sendt sammen med innkallingen til årsmøtet. Det var også innkommet 9 forhåndsstemmer.

Årsberetningen og regnskapet ble godkjent, samt budsjett for 2017, og årsmøtet fastsatte kontingenten for  2017 til kr.200,-.

I budsjettet for 2017 godkjente årsmøtet en engangsstøtte til FUG (Farmasøyter Uten Grenser) på kr.10.000. 

Valg.

Valget ble administrert av Valgkomiteens leder, Norma Saugen.

Styrets varamedlemmer, Arne Trume og Eva S. Madslien, var begge på valg. Arne Trume hadde sagt ja til gjenvalg, mens Eva S. Madslien hadde takket nei. Valgkomiteen foreslo Anne Lise Norheim som nytt varamedlem, og etter Valgkomiteens forslag ble Trume og Norheim valgt for 1 år ved akklamasjon. Alle 9 forhåndsstemmer var for komiteens forslag. 

Revisor Arne Thomas Manger og dennes stedfortreder, Eva Kaalhus, var begge på valg. Arne Thomas Manger hadde frasagt seg gjenvalg, og Valgkomiteen foreslo i hans sted Anne Marie Sommersten.

Eva Kaalhus hadde sagt ja til gjenvalg som stedfortreder. Sommersten og Kaalhus ble begge enstemmig valgt. Alle 9 forhåndsstemmer var for godkjenning. 

Presidenten takket deretter Valgkomiteen for arbeidet. 

I Valgkomiteen var Beate Morstad Manger og Turid Ritland  på valg. Begge hadde frasagt seg gjenvalg, og styret foreslo Eva S. Madslien og Karl Arne Wærnhus som nye medlemmer. Madslien og Wærnhus ble begge valgt for 2 år ved akklamasjon. Alle 9 forhåndsstemmer var for styrets forslag. 

Deretter takket Presidenten Eva S. Madslien, Beate Morstad Manger og Turid Ritland for arbeidet de har gjort i henholdsvis styret og valgkomiteen. 

Sakslistens pkt.9: Styret hadde sendt ut et forslag om et tilleggsavsnitt i Lovenes §5 Valg. Tillegget lyder slik:

Halvparten av styrets 4 faste medlemmer, skal være på valg hvert år. Dersom et valgt styremedlem, med ett års gjenværende funksjonstid, velges til ny president for 2 år, skal årsmøtet velge et nytt styremedlem med bare ett års funksjonstid, fortrinnsvis blant varamedlemmene.

Dersom styrevalget har kommet i ubalanse, det vil si at ikke halve styret er på valg, skal det nødvendige antall styremedlemmer velges med bare ett års funksjonstid.

Forslaget ble av Årsmøtet enstemmig vedtatt. Alle 9 forhåndsstemmer var for styrets forslag. 

Sakslistens pkt.10: ”Forslag fremsatt av medlemmene”. Det var ingen forslag fremkommet fra medlemmene. Årsmøtet ble så avsluttet. 

Deretter ble det holdt et medlemsmøte hvor Margrethe Sunde, direktør i Boots Norge, holdt et engasjert foredrag med tittelen "Har legemidler druknet i kosmetikken?". 

Presidenten og forsamlingen takket Margrethe Sunde med stor applaus for et interessant og fengende foredrag, og hun ble også overrakt en gave fra vår forening.

Etter medlemsmøtet gikk vi over til bespisningen, det tradisjonelle koldtbordet i kantinen. 

Styret har i 2017 bestått av:

Knut-Erik Christensen - president

Arne P. Bentel - sekretær

Kjellbjørn Rusten - kasserer

Armand Fjeld- styremedlem

Arne Trume - varamedlem

Anne Lise Norheim - varamedlem 

I perioden har det vært holdt 5 styremøter, hvor også varamedlemmene har vært innkalt. Det har vært sendt ut

5 medlemsbrev. Antall medlemsmøter har vært 3, inkl. medlemsmøtet på årsmøtet.

Arrangementer i 2017 for medlemmer og medlemmer med ledsagere:

Lunsjmøte fredag 21.april, i Oslo Katedralskoles historiske samlinger hvor samlingsforvalter Ernst Bjerke viste oss rundt, først i det imponerende hovedbiblioteket, og deretter i det slett ikke mindre imponerende Abel-rommet, hvor Boksamlingen etter apoteker Kjell-Erik Andersen hadde fått sitt eget rom – se referatet på vår hjemmeside. 

Vårtur 4.-11.mai gikk til Kroatia med ca.50 deltagere. Den ble meget vellykket! 

Høstturen 2017 gikk til Norges viktigste grenseby, Halden, 12.-13. september. En opplevelsesrik tur med flott guiding i bysentrum, på Fredriksten Festning og Rød Herregård! På turen fra Oslo var vi også innom Soli Brug like nord for Sarpsborg, hvor vi fikk se mye fin kunst. Og turen ble av sluttet med en båttur på Haldenkanalen fra Tistedal og opp forbi Brekke Sluser, som er 27 meter høy og er Nord-Europas høyeste! 

Lunsjmøte 11.oktober i  Apotekforeningens møterom, Oslo med 26 deltagere. Dagens foredragsholder var Leif Rune Skymoen, daglig leder i Curida AS på Elverum – tidligere NAF-Lab. Tittelen på foredraget var "Curida og utviklingen av norsk helseindustri". Dette var en glad og imponerende historie – se referatet på vår hjemmeside!

 Julelunsj 22. november på Thon Hotel Opera, Oslo med 76 fremmøtte medlemmer. I tillegg hadde vi besøk av et mannskor på 12 sangere. Koret går under navnet GAKX emeriti, da de er tidligere medlemmer av Guldbergs Akademiske Kor. Og de har besøkt oss de siste 3 årene på julelunsjen. De underholdt med 6 sanger i forskjellige sjangre. Nok en gang ble det et hyggelig sosialt samvær med mye god julemat og drikke. 

Styret har i perioden arbeidet med aktivitetsprogram for 2017 og 2018.

PAF's hjemmeside er fortsatt i drift og vedlikeholdes av Norma Saugen, som fortsatt gjør en veldig god jobb. Snarest mulig etter møter og turer legges det ut referater og evt. bilder. Her finner man også foreningens Lover, Historikk, Årsmøteberetninger, søknadsskjema for nye medlemmer m.m.. Hjemmesiden har ingen pålogging.

Medlemsregisteret. Vi har pr. årsskiftet 142 e-postadresser av totalt 156 medlemmer. E-post blir brukt til utsendelse av medlemsbrev med innkallinger til møter, samt påminnelser.  De medlemmene, som ikke har e-post adresser, får medlemsbrevene sendt i posten, men de får ikke påminnelsene. 

Oslo, 10.01.2018

  

Knut-Erik Christensen               Arne P. Bentel              Kjellbjørn Rusten                     Armand Fjeld

            (sign.)                                  (sign.)                            (sign.)                                  (sign.)

ÅRSBERETNING FOR KALENDERÅRET 2016

Pr. 31.desember 2016 hadde foreningen 160 medlemmer.

Siden siste årsberetning er 6 medlemmer meldt avgått ved døden:

Gunnar Brevig                          Tor Saastad

Dagfinn Aarnes                        Torvall Westly (15/7-2015)

Sidsel Reimers                          Halldis Aud Lund

Foreningen har i 2016 fått 12 nye medlemmer:

Inger Wabø     Harald Brænne     Rolf Hermansen

Are Frønum    Roger Karlsen      Hans Aksel Storslett

Per Steinar Lund                       Sivert N. Strømland

Roar Orderdalen                       Marit Uhlving

John Billy Nenningsland            Anne Elisabeth Smedstad

8 medlemmer har meldt seg ut i 2016:

Laila Toft                Rigmor Steen Dynna                Liv Løkken

Egil Fagerheim        Kari Filseth                             Gunvor Kjærvik

Jørgen Grevstad      Tove Sønnervik Luth

 

Av våre 160 medlemmer har 8 medlemmer ikke vært apotekere - ekstraordinære medlemmer:

Tor Landsverk

Vibeke Lem Nordahl

Ruth Andersen

Jorunn Paulssen                                                           

Holger Moe Tørisen

Bjørn Johannesen

Audhild Nemeth

Anne Elisabeth Smedstad

Årsmøtet 2015 ble holdt tirsdag 9.februar 2016 i Apotekforeningens lokaler, Slemdalsveien 1, Oslo. 

44 medlemmer var til stede. Årsberetning og regnskap for 2015 var sendt sammen med innkallingen til årsmøtet. Det var også innkommet 11 forhåndsstemmer, hvorav 1 ble forkastet av valgkomiteen, da den ikke var anonym.

Årsberetningen og regnskapet ble godkjent, samt budsjett for 2016, og årsmøtet fastsatte kontingenten for  2016 til kr.300,-.

I budsjettet for 2016 godkjente årsmøtet en engangsstøtte til FUG (Farmasøyter Uten Grenser) på kr.10.000.

 Valg.

Valget ble administrert av Valgkomiteens leder, Agnes Horne Sollien. Alle styrets medlemmer var på valg denne gang.

 Presidenten, Norma Saugen, hadde frasagt seg gjenvalg. Valgkomiteen hadde foreslått Knut-Erik Christensen som ny president. Han ble enstemmig valgt for 2 år ved akklamasjon. Alle 10 forhåndsstemmer var for komiteens forslag.

 Nåværende styremedlemmer Arne P. Bentel, Kjellbjørn Rusten og Armand Fjeld var samtlige villige til gjenvalg. Etter Valgkomiteens forslag ble samtlige gjenvalgt for 2 år ved akklamasjon. Alle 10 forhåndsstemmer var for komiteens forslag.

Styrets varamedlemmer, Arne Trume og Eva S. Madslien, var begge på valg. Begge hadde sagt ja til gjenvalg, og de ble begge valgt ved akklamasjon av Årsmøtet. Alle 10 forhåndsstemmer var for valgkomiteens forslag.

 Revisor Arne Thomas Manger og dennes stedfortreder, Eva Kålhus, var ikke på valg.

 Presidenten takket deretter Valgkomiteen for arbeidet.

I Valgkomiteen var Agnes Horne Sollien denne gang på valg. Hun hadde frasagt seg gjenvalg, og styret hadde foreslått Norma Saugen som nytt medlem. Norma Saugen ble så valgt for 2 år ved akklamasjon. Alle 10 forhåndsstemmer var for valget.

Norma Saugen og Agnes Horne Sollien ble begge behørig takket for langvarig og godt arbeide for vår forening. Deretter overrakte Norma Saugen foreningens ”Klubbe” til Knut-Erik Christensen.

 Sakslistens pkt.9: ”Forslag fremsatt av medlemmene”. Det var ingen forslag fremkommet fra medlemmene.

Årsmøtet ble så avsluttet.

 Det ble så holdt et medlemsmøte hvor vårt medlem Britt Sørensen holdt et foredrag med tittelen "Opprettelse av Strandtorget filialapotek i kjøpesenteret på Lillehammer".

Etter medlemsmøtet gikk vi over til bespisningen, det tradisjonelle koldtbordet i kantinen.

 Styret har i 2016 bestått av:

Knut-Erik Christensen - president

Arne P. Bentel - sekretær

Kjellbjørn Rusten - kasserer

Armand Fjeld- styremedlem

Eva Madslien - varamedlem

Arne Trume - varamedlem

I perioden har det vært holdt 5 styremøter, hvor også varamedlemmene har vært innkalt. Det har vært sendt ut 5 medlemsbrev. Antall medlemsmøter har vært 3, inkl. medlemsmøtet på årsmøtet.

 Arrangementer i 2016 for medlemmer og medlemmer med ledsagere:

Lunsjmøte 20.april, i Apotekforeningens møterom, Oslo - 28 deltagere. Foredragsholder var Erik Andrew.

Foredraget hadde tittelen: "Forgiftninger (akutte) i Norge med legemidler, kjemikalier og naturmidler".

Sekretæren orienterte deretter forsamlingen om ideen om heretter å sende ut all informasjon, også møteinnkallelser, pr.e-post til de medlemmer som har og bruker den. Han har pr. 31/12 en liste på 14 medlemmer som ikke har eller ikke bruker e-post, og disse vil fortsatt få pr.brev. Andre medlemmer kan også be om å få pr.brev.

 Vårtur 22.-27.mai gikk til Gardasjøen med 48 deltagere. Den ble meget vellykket! Se referat på vår hjemmeside.

 Høstturen 2016  til Skagen i Danmark 6.-8. september måtte dessverre avlyses, da det ikke ble tilstrekkelig antall påmeldte.

Lunsjmøte 12.oktober i Apotekforeningens møterom, Oslo med 28 deltagere. Presidenten ønsket velkommen og berettet at Margrethe Sunde, som egentlig skulle holde dagens foredrag, hadde måttet melde forfall. Men hun hadde skaffet en erstatter, Oddbjørn Tysnes, direktør næringspolitikk i Apotekforeningen. Hans foredrag hadde tittelen: "Priser på legemidler med generisk konkurranse og apotekavanse i Norge, Sverige og Danmark".

 Julelunsj 23. november på Scandic Victoria Hotel, Oslo med 67 medlemmer. I tillegg hadde vi besøk av et mannskor på 12 sangere, og Arne P. Bentel var med som ekstraordinær sanger. De underholdt med 5 muntre sanger. Det var i utgangspunktet samme kor som i fjor, dog uten Yngve Torud. Nok en gang ble det et hyggelig sosialt samvær.  Styret vil i løpet av året undersøke annet restaurant-alternativ for julelunsj i 2017.

Styret har i perioden arbeidet med aktivitetsprogram for 2016 og 2017.

PAF's hjemmeside er fortsatt i drift og vedlikeholdes av Norma Saugen, som gjør en utrolig flott og rask jobb her. Snarest mulig etter møter og turer legges det ut referater og evt. bilder. Her finner man også foreningens Lover, Historikk, Årsmøteberetninger, søknadsskjema for nye medlemmer m.m.. Hjemmesiden har ingen pålogging.

Medlemsregisteret. Vi har pr. årsskiftet 146 e-postadresser av de totalt 160 medlemmer. E-post har fra høsten 2016 vært brukt til utsendelse av medlemsbrev, samt påminnelser om påmelding til arrangementer.  De medlemmene, som ikke har e-post adresser, får medlemsbrevene sendt i posten, men får ikke påminnelsene.

Oslo, 12.01.2017

Knut-Erik Christensen              Arne P. Bentel             Kjellbjørn Rusten                     Armand Fjeld

            (sign.)                                (sign.)                          (sign.)                        (sign.)

ÅRSBERETNING FOR KALENDERÅRET 2015

Pr. 31.desember 2015 hadde foreningen 162 medlemmer. 

Siden siste årsberetning er 7 medlemmer meldt avgått ved døden:

Sigurd Reizer                                              Kåre Løseth (sept. 2014)

Tore Agdestein                                           Randi Leines

Inger Johanne Sellæg                                  Rolf Klevstrand

Anna Uggerud

 

Foreningen har i 2015 fått 6 nye medlemmer:

Guri Lindboe

Arild Storbråthen

Liv Løkken

Audhild Nemeth

Bjørg Ek

Asle Petter Martinsen

4 medlemmer har meldt seg ut i 2015: Kari Rødseth, Bjørn Bakkelie (død 5 mndr. senere), Klara Eriksen og Axel Hopstock.

Av våre 162 medlemmer har 8 medlemmer ikke vært apotekere - ekstraordinære medlemmer:

Tor Landsverk

Vibeke Lem Nordahl

Tor Saastad

Ruth Andersen

Jorunn Paulssen

Holger Moe Tørisen

Bjørn Johannesen

Audhild Nemeth

Årsmøtet 2014 ble holdt tirsdag 10.februar 2015 i Apotekforeningens lokaler, Slemdalsveien 1, Oslo. 39 medlemmer var til stede. Årsberetning og regnskap for 2014 var sendt sammen med innkallingen til årsmøtet. Det var også innkommet 15 forhåndsstemmer.

Årsberetningen og regnskapet ble godkjent, samt budsjett for 2015, og årsmøtet fastsatte kontingenten for 2015 til kr.300,-.

I budsjettet for 2015 godkjente årsmøtet en engangsstøtte til FUG (Farmasøyter Uten Grenser) på kr.10.000. Opprinnelig søkte FUG i 2014 om en årlig støtte på kr.10.000, samt at de ønsket å kunne invitere PAF's medlemmer til medlemskap i organisasjonen. Styret vedtok å oppfordre våre medlemmer til medlemskap i FUG, men styret fant det vanskelig å vedta et årlig bidrag av en slik størrelse. Det måtte i tilfelle vurderes pånytt hvert år.

Valg.

Valget ble administrert av Valgkomiteens leder, Agnes Horne Sollien.

Av styrets faste medlemmer var ingen på valg denne gang, da deres 2 års perioder varer ett år til.

Styrets varamedlemmer, Arne Trume og Eva S. Madslien, var begge på valg. Begge hadde sagt ja til gjenvalg, og de ble begge valgt ved akklamasjon av Årsmøtet. Alle 15 forhåndsstemmer var for valg av Arne Trume og Eva S. Madslien.

 Revisor Arne Thomas Manger og dennes stedfortreder, Eva Kålhus, var på valg. Disse var begge villige til gjenvalg og foreslått av valgkomiteen. Begge ble valgt ved akklamasjon. Av 15 forhåndsstemmer stemte alle 15 på Arne Thomas Manger, mens 14 stemte for Eva Kålhus, 1 stemme var her blank.

 Presidenten takket deretter Valgkomiteen for arbeidet.

 I Valgkomiteen var Unni K. Høyland og Beate Morstad Manger denne gang på valg. Unni K. Høyland hadde frasagt seg gjenvalg, og styret foreslo Turid Ritland som nytt medlem. Turid Ritland og Beate Morstad Manger ble så valgt for 2 år ved akklamasjon. Av 15 forhåndsstemmer var 14 for valg av begge, 1 stemme var blank for begge.

 Sakslistens pkt.9: ”Forslag fremsatt av medlemmene”. Det var ingen forslag fremkommet fra medlemmene.

 Deretter ble det holdt et medlemsmøte hvor vårt medlem Gunvor Solheim holdt et foredrag med tittelen "Legemiddelforsyning og apotekdrift under 2. verdenskrig".

 Etter medlemsmøtet gikk vi over til bespisningen, det tradisjonelle koldtbordet i kantinen.

 Styret har i 2015 bestått av:

Norma Saugen - president

Arne P. Bentel - sekretær

Kjellbjørn Rusten - kasserer

Armand Fjeld- styremedlem

Eva Madslien - varamedlem

Arne Trume - varamedlem

I perioden har det vært holdt 6 styremøter, hvor også varamedlemmene har vært innkalt. Det har vært sendt ut 5 medlemsbrev. Antall medlemsmøter har vært 3, inkl. medlemsmøtet på årsmøtet.

Arrangementer i 2015 for medlemmer og medlemmer med ledsagere:

Lunsjmøte 20.april, i Apotekforeningens møterom, Oslo - 31 deltagere. Foredragsholder var seniorrådgiver Nina Refsum fra Helsedirektoratet, som holdt foredrag om ny Nasjonal Kjernejournal, som er under innføring. Foredraget hadde tittelen: Nasjonal kjernejournal - for tryggere helsehjelp. Forøvrig orienterte presidenten om styrets saker og planer for høsten 2015 og våren 2016.

Vårtur til St. Petersburg 4.-11.mai med 33 deltagere. Se referat på vår hjemmeside.

Høstturen  2. og 3.september gikk til Blaafarveverket, Kunstnerdalen, Villa Fridheim, Nøstetangen Glassverk og Fossesholm Herregård. Det var 40 deltagere. Overnatting på Quality Spa og Resort, Norefjell. En stor og opplevelsesrik tur! Se referat på vår hjemmeside.

Lunsjmøte 14.oktober i Apotekforeningens møterom, Oslo med 22 deltagere. Seniorrådgiver i Legemiddelverket, Ine Blankenberg Skottheim Rusten,  holdt foredrag om sitt arbeidsfelt - Legemidler til barn. Hun redegjorde også for EU's nye regelverk på dette området.

Julelunsj 25. november på Scandic Victoria Hotel, Oslo med 78 deltagere, samt 10 mannlige sangere, "kolleger" av vårt medlem Yngve Torud, som også deltok som sanger. Nok en gang ble det et hyggelig sosialt samvær.

 Styret har i perioden arbeidet med aktivitetsprogram for 2015 og 2016.

Styret har fulgt opp Pensjonistkretsen i NFF. Vårt medlem Angelika Kruse-Jensen fratrådte i våres som leder for kretsen. Vårt medlem Britt Sørensen ble innvalgt som styremedlem.

PAF's hjemmeside er fortsatt i drift og vedlikeholdes av Norma Saugen. Så raskt som mulig etter møter og turer legges det ut her referater og evt. bilder. Her finner man også foreningens Lover, Historikk, Årsmøteberetninger, søknadsskjema for nye medlemmer m.m.. Hjemmesiden har ingen pålogging.

Medlemsregisteret. Vi har pr. årsskiftet 146 e-postadresser av totalt 162 medlemmer. E-post har vært brukt til påminnelser om påmelding til arrangementer, samt til utsendelse av enkelte medlemsbrev.  De 16 medlemmene, som ikke har e-post adresser, har fått medlemsbrevene sendt i posten, men de har ikke fått påminnelsene. Styret vil understreke at all viktig informasjon fortsatt vil sendes ut med Posten fra Apotekforeningen, for eksempel Årsmøtepapirer.

Oslo, 06.01.2016 

ÅRSBERETNING FOR KALENDERÅRET 2014

Pr. 31.desember 2014 hadde foreningen 167 medlemmer.

 Siden siste årsberetning er 5 medlemmer meldt avgått ved døden:

Håkon Næss, Hans Aasness, Bjørg Aarhus, Elisabeth Svendsrud og Tibor Nemeth.I tillegg døde også Arne B. Rudjord som ble utmeldt i 2013.

Foreningen har i 2014 fått 5 nye medlemmer:

Svein G. Dahl,     

Anne K. Nilssen

Inger-Lise Krohn Olsen

Dagfinn Nome

Einar Heide Magnussen 

1 medlem er utmeldte i 2014: Karen Bjørge. 

Av våre 167 medlemmer har 8 medlemmer ikke vært apotekere - ekstraordinære medlemmer:

Tor Landsverk

Vibeke Lem Nordahl

Tor Saastad

Sigurd Reizer

Ruth Andersen

Jorunn Paulssen

Holger Moe Tørisen

Bjørn Johannesen 

Årsmøtet 2013 ble holdt tirsdag 11.februar 2014 i Apotekforeningens lokaler, Slemdalsveien 1, Oslo. 39 medlemmer var til stede. Årsberetning og regnskap for 2013 var sendt sammen med innkallingen til årsmøtet. Det var også innkommet 15 forhåndsstemmer.

Årsberetningen og regnskapet ble godkjent, samt budsjett for 2014, og årsmøtet fastsatte kontingenten for 2014 til kr.300,- . 

Valg.

Valget ble administrert av Valgkomiteens leder, Oddmund Vist. 

Presidenten, Agnes Horne Sollien, var på valg, men hun hadde frasagt seg gjenvalg. Til ny president hadde valgkomiteen foreslått Norma Saugen. Hun ble valgt for 2 år ved akklamasjon. Alle 15 forhåndsstemmer var for forslaget.

Av styrets medlemmer var både Arne P. Bentel og Turid Ritland på valg. Norma Saugen var ikke på valg, men hun måtte erstattes, da hun ble valgt til president. Ritland hadde frasagt seg gjenvalg, mens Bentel stilte på nytt. Valgkomiteen hadde derfor innstilt på gjenvalg av Arne P. Bentel, og med 2 nye styremedlemmer:  Armand Fjeld og Kjellbjørn Rusten. Alle ble valgt for 2 år ved akklamasjon.

Varamedlemmene til styret,  Asbjørn Berge og Bjørg Mellvang, hadde begge frasagt seg gjenvalg. Som nye varamedlemmer var foreslått Eva Madslien og Arne Trume. Begge ble valgt for 1 år.

Revisor Arne Thomas Manger og dennes stedfortreder, Eva Kålhus, var ikke på valg. 

Presidenten takket deretter Valgkomiteen for arbeidet.

 I Valgkomiteen var Oddmund Vist denne gang på valg. Han hadde frasagt seg gjenvalg, og styret foreslo Agnes Horne Sollien som nytt medlem. Hun ble valgt for 2 år ved akklamasjon. Unni Kristine Høyland og Beate Morstad Manger var ikke på valg.

 Sakslistens pkt.9: ”Forslag fremsatt av medlemmene”. Det var ingen forslag fremkommet fra medlemmene.

 Etter Årsmøtet holdt vi et medlemsmøte, hvor Direktør Næringspolitikk, Oddbjørn Tysnes, var invitert til å holde foredraget "Apotekenes økonomiske rammevilkår i går - i dag - i morgen”. Alle nikket gjenkjennende til mye av beskrivelsen.

 Etter medlemsmøtet gikk vi over til bespisningen, det tradisjonelle koldtbordet i kantinen.

 Styret har i 2014 bestått av:

Norma Saugen - president

Arne P. Bentel - sekretær

Kjellbjørn Rusten - kasserer

Armand Fjeld- styremedlem

Eva Madslien - varamedlem

Arne Trume - varamedlem 

I perioden har det vært holdt 5 styremøter, hvor også varamedlemmene har vært innkalt. Det har vært sendt ut 5 medlemsbrev. Antall medlemsmøter har vært 3, inkl. medlemsmøtet på årsmøtet.

Arrangementer i 2014 for medlemmer og medlemmer med ledsagere:

Lunsjmøte 23.april, i Apotekforeningens møterom, Oslo - 38 deltagere. Inger Lise Eriksen var invitert til å holde et foredrag, som hun kalte: "Mitt liv i farmasien - noen tilbakeblikk og noen tanker om veien videre." For øvrig orientering fra presidenten om styrets saker og planer for høsten 2014 og våren 2015.

Vårtur til Elben, 24.- 31.mai med 39 deltagere. Se referat på vår hjemmeside.

Høsttur til Eidsvoll i anledning 1814-jubileet, søndag 31.august med 50 deltagere. En stor og opplevelsesrik tur! Se referat på vår hjemmeside.

Lunsjmøte 22.oktober i Apotekforeningens møterom, Oslo med 23 deltagere. Foredrag av daglig leder i Serviceproduksjon AS, Per Steinar Lund.

Styret hadde også invitert leder i FUG (Farmasøyter Uten Grenser), Hege Amundsen, om å fortelle om organisasjonens virksomhet. I tillegg orientert presidenten om julelunsjen, dato for Årsmøtet 2014 og turen til St.Petersburg i mai 2015.

Julelunsj 26.november på Scandic Victoria Hotel, Oslo med 87 påmeldte deltagere. Nok en gang ble det et hyggelig sosialt samvær, men dog ikke sangunderholdning denne gang.

 Styret har i perioden arbeidet med aktivitetsprogram for 2014 og 2015.

Styret har fulgt opp Pensjonistkretsen i NFF. Vårt medlem Angelika Kruse-Jensen er fortsatt leder for kretsen.

Styret har arbeidet videre med å få registrert e-post adresser til våre medlemmer. Nye medlemmer har (heldigvis) e-post adresse. Vi har pr. årsskiftet 149 adresser av totalt 167 medlemmer. E-post har vært brukt til påminnelser om påmelding til arrangementer, samt til utsendelse av enkelte medlemsbrev.  De 28 medlemmene, som ikke har e-post adresser, har fått medlemsbrevene sendt i posten, men de har ikke fått påminnelsene. Styret vil understreke at all viktig informasjon fortsatt vil sendes ut med Posten fra Apotekforeningen, for eksempel Årsmøtepapirer.

 Oslo, 7.januar 2015

 Norma Saugen                        Arne P. Bentel             Kjellbjørn Rusten

 

ÅRSBERETNING FOR KALENDERÅRET 2013

Pr. 31.desember 2013 hadde foreningen 168 medlemmer.

 Siden siste årsberetning er 3 medlemmer meldt avgått ved døden:

Ommund Eikill

Ruth Haarr

Per Harald Villmo 

Foreningen har i 2013 fått 12 nye medlemmer:

Marit J. Engelstad

Bjørn Johannesen

Inger Benjaminsen

Sissel M. Dahle

Sidsel Sauar

Håkon Nilsen

Karl Arne Wærnhus

Egil Fagerheim

Tove Sønnervik Luth

Inger Lise Eriksen

Aslaug Gombos

Anne Lise Norheim 

3 medlemmer er utmeldte i 2013: Per Toralf Sæter, Targjerd Kateraas, Arne B. Rudjord. 

Av våre 168 medlemmer har 9 medlemmer ikke vært apotekere - ekstraordinære medlemmer:

Tor Landsverk

Vibeke Lem Nordahl

Tor Saastad

Sigurd Reizer

Ruth Andersen

Jorunn Paulssen

Holger Moe Tørisen

Elisabeth Svendsrud

Bjørn Johannesen – ny 2013

Årsmøtet 2012 ble holdt 27.februar 2013 i Apotekforeningens lokaler, Slemdalsveien 1, Oslo.

44 medlemmer var til stede. Årsberetning og regnskap for 2012 var sendt sammen med innkallingen til årsmøtet. Det var også innkommet 11 forhåndsstemmer.

Årsberetningen og regnskapet ble godkjent, og årsmøtet fastsatte kontingenten for 2013 til kr.300,- . 

Valg.

På valg var:

Thora Asbjørnsen var på valg, men hadde frasagt seg gjenvalg. Som nytt styremedlem ble valgt Norma Saugen.

Varamedlemmene til styret, Norma Saugen og Kari Wold var begge på valg. Kari Wold hadde frasagt seg gjenvalg.  Ettersom Norma Saugen var valgt til fast styremedlem, hadde valgkomiteen forutsett dette og foreslått 2 nye varamedlemmer: Asbjørn Berge og Bjørg Mellvang. Begge ble valgt for 1 år.

Revisor Arne Thomas Manger og stedfortreder Eva Kaalhus var på valg og var foreslått gjenvalgt for 2 år. Forslaget ble vedtatt.

Valgkomite (etter styrets forslag):

Oddmund Vist - var ikke på valg.

Unni Kristine Høyland og Beate Morstad Manger - ble gjenvalgt for 2 år. 

Sakslistens pkt.9: ”Forslag fremsatt av medlemmene”. Det var ingen forslag fremkommet fra medlemmene.

 Etter Årsmøtet holdt vi et medlemsmøte, hvor først fagdirektør Per Kr. Faksvåg var invitert til å holde foredrag om ”Strategiplanen for Apotekforeningen”. Foredraget hadde undertittelen: ”Et lite tilbakeblikk inn i fremtiden”.

Dernest orienterte presidenten om utviklingen i pensjonssaken. Vårt interne arbeidsutvalg, bestående av Angelika Kruse-Jensen, Sissel W. Hertzenberg og Agnes H. Sollien med bistand av advokatfirmaet Haavind AS hadde utarbeidet forslag til uttalelse til Arbeidsdepartementet, som styret hadde godkjent og sendt inn innen fristen, 8.februar. Uttalelsen var sendt ut sammen med innkallingen til Årsmøtet. For øvrig kan opplyses at daværende Arbeidsminister valgte å legge forslaget fra arbeidsgiverne om nedlegging av POA ”på is”. Etter regjeringsskiftet har foreløpig intet skjedd.

Etter medlemsmøtet gikk vi over til bespisningen, det tradisjonelle koldtbordet i kantinen. 

Styret har i 2013 bestått av:

Agnes Horne Sollien - president

Arne P. Bentel - sekretær

Norma Saugen - kasserer

Turid Ritland - styremedlem

Bjørg Mellvang - varamedlem

Asbjørn Berge - varamedlem 

I perioden har det vært holdt 5 styremøter, hvor også varamedlemmene har vært innkalt. Det har vært sendt ut 5 medlemsbrev.

 

Arrangementer i 2013 for medlemmer og medlemmer med ledsagere:

Lunsjmøte 17.april, Thon Hotel Stefan, Oslo - 33 deltagere - tema:  Helsebiblioteket.no ved Åse Skjerdal. For øvrig orientering fra presidenten om styrets saker og planer.

Vårtur til Riga, 3.-9.juni med 45 deltagere. Se referat på vår hjemmeside.

Høsttur til Hurum onsdag 4.september  med 32 deltagere. Se referat på vår hjemmeside.

Lunsjmøte 16.oktober i Apotekernes Hus med 27 deltagere. Foredrag av seniorrådgiver i Apotekforeningen, Cathrine K. Fransson, om Bransjestandarder og Kvalitetsindikatorer.

Julelunsj 27.november på Rica Victoria Hotel, Oslo med 83 påmeldte deltagere. I tillegg til et hyggelig sosialt samvær var det sangunderholdning av Yngve Torud og Arne Bentel, akkompagnert av Tore Reinholdt på piano. De fremførte følgende 3 sanger fra "Gluntarne" av Gunnar Wennerberg:  ”Herre min Gud vad den månen lyser”, ”Nattmarsch på St.Eriks gränd” og ”Nu tror jag det kann vara tid att tänka på refrängen”.

 

Styret har i perioden arbeidet med aktivitetsprogram for 2013 og 2014. Styret har bl.a. tatt hensyn til forslag fra medlemmene om Reiseønsker. Ca. 17 reisemål innkom fra 8 medlemmer.

Styret har fulgt opp Pensjonistkretsen i NFF. Vårt medlem Angelika Kruse-Jensen er fortsatt leder for kretsen, og vi har hatt tett kontakt med henne.

Styret vedtok å invitere Bjørn Johannesen som nytt ekstraordinært medlem for hans mangeårige virke for norsk farmasi. Han takket ja til invitasjonen.

Styret har arbeidet videre med å få registrert e-post adresser til våre medlemmer. Vi har pr. årsskiftet 145 adresser av totalt 168 medlemmer. E-post har vært brukt til påminnelser om påmelding til arrangementer, samt til utsendelse av enkelte medlemsbrev.  De 23 medlemmene, som ikke har e-post adresser, har fått medlemsbrevene sendt i posten, men de har ikke fått påminnelsene. Styret vil understreke at all viktig informasjon fortsatt vil sendes ut med Posten fra Apotekforeningen, for eksempel Årsmøtepapirer.

 

Oslo, 10.januar 2014

 

 Agnes Horne Sollien             Arne P. Bentel                        Norma Saugen

  Turid Ritland

ÅRSBERETNING FOR KALENDERÅRET 2012

Pr. 31. desember 2012 hadde foreningen 162 medlemmer

Siden siste årsberetning er 5 medlemmer meldt avgått ved døden:

Siri Aasness, Hilde Flatberg,  Toralf Stokke,  Gerd Falch,  Unni Mørk

Foreningen har i 2012 fått 9 nye medlemmer:

Eli Meuche Eikje,  Torunn Bore,  Elisabeth Svendsrud,  Helge Knudsen Strømme,    Harald Skei,  Nina Viste,  Per Harald Villmo,  Berit Hilde Drageset,  Brita Bergh

Ingen medlemmer er utmeldte i 2012.

 Av våre 162 medlemmer har 8 medlemmer ikke vært apotekere - ekstraordinære medlemmer:

Tor Landsverk,  Vibeke Lem Nordahl,  Tor Saastad,  Sigurd Reizer,  Ruth Andersen,  Jorunn Paulsen,  Holger Moe Tørisen,  Elisabeth Svendsrud

Årsmøtet 2011 ble holdt 6.mars 2012 i Apotekforeningens lokaler, Slemdalsveien 1, Oslo. 36 medlemmer var til stede. Årsberetning og regnskap for 2011 var sendt sammen med innkallingen til årsmøtet.

Årsberetningen og regnskapet ble godkjent, og årsmøtet fastsatte kontingenten for 2012 til kr.200,- (uendret).

Valg. - På valg var:

Presidenten, Agnes Horne Sollien, og hun ble gjenvalgt for 2 år

Styremedlemmene Arne P. Bentel og Turid Ritland ble gjenvalgt for 2 år.

Varamedlemmene Norma Saugen og Kari Wold ble gjenvalgt for 1 år.

Revisor Arne Thomas Manger og stedfortreder Eva Kaalhus var ikke på valg.

Valgkomite (etter styrets forslag):

Oddmund Vist - han ble gjenvalgt for 2 år.

Unni Kristine Høyland og Beate Morstad Manger - var ikke på valg.

Lovendring.

Styret hadde sendt ut et forslag om endring av Lovene. Endringene gikk på regler for sammenkalling av styret,  om plikt til å føre protokoll over forhandlinger og vedtak, regler for at sekretæren kan forhåndsgodkjenne søknad om medlemskap ved tilfredsstillende dokumentasjon, styrets plikt til å legge frem budsjettforslag for årsmøtet,  medlemmers anledning til å fremme sak for årsmøtet, ny regel om at et medlem kan gi skriftlig fullmakt til et annet medlem til å stemme på sine vegne, samt en ny paragraf med bestemmelser om Ekstraordinært årsmøte.

Årsmøtet ønsket en annen datofrist for innsending av årsmøtesaker, som styret aksepterte. Med denne forandringen ble forslaget til Lovendring enstemmig vedtatt. Komplette Lover ligger ute på vår hjemmeside, men det ble ikke sendt ut sammen med Årsmøtereferatet. Lovene sendes derfor ut nå, sammen med denne årsberetningen.

Etter Årsmøtet holdt vi et medlemsmøte, hvor Trygve Fjeldstad, redaktør og daglig leder av Norsk Legemiddelhåndbok, var invitert til å holde foredrag om Legemiddelhåndboken. 

Etter medlemsmøtet gikk vi over til bespisningen, det tradisjonelle koldtbordet i kantinen.

Styret har i 2012 bestått av:

Agnes Horne Sollien - president

Arne P. Bentel - sekretær

Thora Asbjørnsen - kasserer

Turid Ritland - styremedlem

Norma Saugen - varamedlem

Kari Wold - varamedlem 

I perioden har det vært holdt 6 styremøter, hvor også varamedlemmene har vært innkalt. Det har vært sendt ut 4 medlemsbrev. 

Arrangementer i 2012 for medlemmer og medlemmer med ledsagere:

Lunsjmøte 25.april, Thon Hotel Stefan, Oslo - 33 deltagere - tema:  Espire AS og Farma-IT AS (tidligere NAF-data) og FarmaPro versjon 5.

Vårtur til Skottland, 18.-25.mai med 43 deltagere. Se referat på vår hjemmeside.

Busstur til og omvisning i Drammen 12. september med 45 deltagere. Se referat på vår hjemmeside.

Lunsjmøte i Drammen 12.september, 32 medlemmer til stede. Presidenten orienterte om aktuelle saker som: den kommende julelunsjen, Årsmøtet 2012, vårturen 2013 til Latvia samt arbeidet som Pensjonistkretsen NFF har og har hatt med Pensjonsordningen for apotekvirksomhet (POA).

Julelunsj 28.november på Rica Victoria Hotel, Oslo med hele 92 påmeldte deltagere. I tillegg til et hyggelig sosialt samvær var det sangunderholdning av Yngve Torud, Harald Skei, Per Harald Villmo og Arne Bentel. De fremførte følgende sanger a capella: "Jul,jul, strålande jul", "My Wild Irish Rose" og "En øl i handa".

 Styret har i perioden arbeidet med aktivitetsprogram for 2012 og 2013.

Styret har fulgt opp Pensjonistkretsen i NFF. Vårt medlem Angelika Kruse-Jensen er fortsatt leder for kretsen, og vi har hatt tett kontakt med henne.

Styret har vedtatt å invitere Elisabeth Svendsrud som nytt ekstraordinært medlem for hennes mangeårige virke som redaktør for Norsk Farmaceutisk Etat. Hun takket ja til invitasjonen.

Styret har arbeidet videre med å få registrert e-post adresser til våre medlemmer. Vi har pr. årsskiftet 136 adresser av totalt 162 medlemmer. E-post har vært brukt til påminnelser om påmelding til arrangementer, samt til utsendelse av medlemsbrev. De 28 medlemmer, som ikke har e-post, har fått medlemsbrevene sendt i posten, men de har ikke fått påminnelsene. Styret vil understreke at all viktig informasjon fortsatt vil sendes ut med Posten fra Apotekforeningen, for eksempel Årsmøtepapirer.

Styret har fått forespørsel fra Apotekforeningen om kontingent for nyinnmeldte medlemmer for del av året og har vedtatt at innmeldinger frem til 1.august utløser full kontingent for innmeldingsåret. Etter denne dato kreves ikke kontingent for innmeldingsåret.

Presidenten var tilstede da vårt medlem Angelika Kruse-Jensen ble tildelt sølvkorset av den greske Føniksordenen av den greske ambassadøren i Oslo. Presidenten hilste og gratulerte fra foreningen.

Styret har ønsket innspill fra medlemmen om forslag til nye reisemål. Et enkelt "spørreskjema" ble sendt ut med Medlemsbrev nr.4/2012.

 Oslo, 8.januar 2013,

Agnes Horne Sollien, Arne P. Bentel, Thora Asbjørnsen,  Turid Ritland

ÅRSBERETNING FOR KALENDERÅRET 2011

Pr. 31.desember 2011 hadde foreningen 158 medlemmer. 

Siden siste årsberetning er 3 medlemmer meldt avgått ved døden:

John Haaverstad, Bjørg Frølich, Stein Kristoffersen

 

Foreningen har fått 6 nye medlemmer:

Jorunn Paulssen,  Kari Hustvedt,  Kjellbjørn Rusten

Anne-Marie Sommersten,  Holger Moe Tørisen,  Vigleik Strind

3 medlemmer er utmeldte i 2011. Disse er: Carl Dahl, Arnfin Meidell, Leiv Svendsrud.

 Av våre 158 medlemmer har 5 medlemmer ikke vært apotekere - ekstraordinære medlemmer:

Landsverk, Tor

Nordahl, Vibeke Lem

Saastad, Tor

Reizer, Sigurd

Holger Moe Tørisen – ny, invitert i 2011

Årsmøtet 2010 ble holdt 8.februar 2011 i Apotekforeningens lokaler, Slemdalsveien 1, Oslo.

39 medlemmer var til stede. Årsberetning og regnskap for 2010 var sendt sammen med innkallingen til årsmøtet.

 Årsberetningen og regnskapet ble godkjent, og årsmøtet satte kontingenten for 2011 til kr.200,- (uendret).

 Valg. - På valg var:

Thora Asbjørnsen, kasserer – hun ble gjenvalgt for 2 år.

Kari Fossum og Norma Saugen, varamedlemmer. Kari Fossum hadde frasagt seg gjenvalg, og Kari Wold var foreslått som nytt varamedlem. Norma Saugen og Kari Wold ble valgt for 1 år.

Kåre Frey, revisor og Dagfrid Solum, stedfortreder hadde begge frasagt seg gjenvalg.

Som ny revisor ble foreslått og valgt Arne Thomas Manger.

Som stedfortreder ble foreslått og valgt Eva Kaalhus.

 Valgkomite (etter styrets forslag):

Oddmund Vist – ikke på valg

Unni Kristine Høyland - på valg – hun ble gjenvalgt for 2 år.

Beate Morstad Manger - på valg – hun ble gjenvalgt for 2 år.

 

Styret har i 2011 således bestått av:

Agnes Horne Sollien – president

Arne P. Bentel – sekretær

Thora Asbjørnsen – kasserer

Turid Ritland – styremedlem

Norma Saugen – varamedlem

Kari Wold – varamedlem

I perioden har det vært holdt 5 styremøter, hvor også varamedlemmene har vært innkalt. Det har vært sendt ut 3 medlemsbrev.

Arrangementer i 2011 for medlemmer med ledsagere:

Lunsjmøte 6.april, Thon Hotel Stefan, Oslo - 35 deltagere – tema: Sykehusapotekenes historie v/Gunvor Solheim.

Vårtur til Normandie, 4.-11.mai med 45 deltagere. Se referat på vår hjemmeside.

Busstur til Rjukan 7.-8. september med 16 deltagere. Se referat på vår hjemmeside.

Lunsjmøte 5.oktober, Thon Hotel Stefan, Oslo - 30 deltagere. Tema var Felleskatalogen med foredrag av adm.dir. Bente By Jansen, samt Pensjonistkretsen NFF med orientering av Angelika Kruse-Jensen.

Julelunsj 30.november på Rica Victoria Hotel, Oslo med hele 75 påmeldte deltagere. I tillegg til et hyggelig sosialt samvær var det sangunderholdning av Yngve Torud og Arne Bentel med Tore Reinholdt som pianist. De fremførte sanger fra ”Gluntarne” av Gunnar Wennerberg.

 Styret har i perioden arbeidet med aktivitetsprogram for 2011 og 2012.

Styret har fulgt opp Pensjonistkretsen i NFF. Vårt medlem Angelika Kruse-Jensen er nå valgt til leder for kretsstyret, og vi har hatt tett kontakt med henne.

Styret har evaluert Årsmøtet 2010 som var noe annerledes lagt opp. I tillegg til årsmøtet hadde vi faglig foredrag av Stina Vestby fra Pensjonsordningen for Apotekvirksomhet, noe som styret oppfattet som positivt mottatt. I tillegg hadde vi enklere servering etter årsmøtet, som ikke ble så kostnadssparende som antatt. Medlemmene betalte en lavere pris for dette, men totalkostnaden måtte subsidieres med kr.3.000  av foreningens midler. Selv om maten var billigere, var kostnadene til drikke og servering, samt portoutgifter ved utsendelse av årsmøtepapirer like høye som tidligere. Styret har besluttet å gjeninnføre koldtbord på årsmøtet.

Styret har hatt et omfattende arbeide med forslag til lovendringsforslaget, som legges frem på årsmøtet. I  den forbindelse har vi innhentet uttalelse fra NAF og vurdert lover i andre foreninger.

Styret har diskutert og vedtatt å invitere Holger Moe Tørisen som nytt ekstraordinært medlem for hans mangeårige virke i norsk farmasi, bl.a. i Felleskatalogen, Rådet for legemiddelinformasjon, i Norsk Farmaceutisk Selskap, Cygnus forlag , Norsk Farmasihistorisk Selskap og Norsk Farmasihistorisk Museum. Han takket ja til invitasjonen.

Styret har arbeidet videre med å få registrert e-post adresser til våre medlemmer. Vi har pr. årsskiftet 130 adresser av totalt 158 medlemmer. E-post har vært brukt til påminnelser om påmelding til arrangementer, samt til utsendelse av medlemsbrev. De 28 medlemmer, som ikke har e-post, har fått medlemsbrevene sendt i posten, men de har ikke fått påminnelsene. Styret vil understreke at all viktig informasjon fortsatt vil sendes ut med Posten fra Apotekforeningen, for eksempel Årsmøtepapirer.

Styret har videreutviklet hjemmesiden for Foreningen. Norma Saugen har fortsatt den praktiske delen av oppgaven. Den har internett adresse: www.pafnorge.no. Styret mottar gjerne innspill til hva mer hjemmesiden kan brukes til.

 Oslo, 8.februar 2012

 Agnes Horne Sollien             Arne P. Bentel                       Thora Asbjørnsen

 Turid Ritland

ÅRSBERETNING FOR KALENDERÅRET 2010

 

Pr. 31.desember 2010 hadde foreningen 159 medlemmer.

Siden siste årsberetning er 6 medlemmer meldt avgått ved døden:

Kjell Erik Andersen, Else Vestby, Brit M. Berg, Rolf Bjerke Paulssen, Aage Petersen, Lars Thomas Elvig

 Foreningen har fått 9 nye medlemmer:

Inger Johanne Ektvedt, Sveinung Nygård, Ingse Resberg, Ellen Øyehaug, Marit Sigurdsen, Marit Johnsgård, Arne Rudjord, Britt Sørensen, Ruth Andersen

1 medlem har sluttet i 2010.

Av våre 159 medlemmer har 5 medlemmer ikke vært apotekere - ekstraordinære medlemmer: John Haaverstad, Tor Landsverk, Vibeke Lem Nordahl, Tor Saastad, Sigurd  Reizer. 

I tillegg fikk vi på slutten av året 2 nye søknader om medlemskap. Begge ble formelt godkjent i styremøte 11.januar 2011. Disse er:

Jorunn Paulssen, Kari Hustvedt

 Årsmøtet 2009 ble holdt 2.februar 2010 i Apotekforeningens lokaler, Slemdalsveien 1, Oslo.

38 medlemmer var til stede. Årsberetning og regnskap for 2009 var sendt sammen med innkallingen til årsmøtet.

 Årsberetningen og regnskapet ble godkjent, og årsmøtet satte kontingenten for 2010 til kr.200,- (uendret).

 Valgresultat:

Etter årsmøtet ble nytt Styre konstituert med denne sammensetningen:

Agnes Horne Sollien, president - valgt for 2 år

Arne Pettter Bentel, sekretær - valgt for 2 år

Thora Asbjørnsen, kasserer - ikke på valg

Turid Ritland, styremedlem – valgt for 2 år

Kari Fossum og Norma Saugen, varamedlemmer - valgt for 1 år

 

Kåre Frey, revisor og Dagfrid Solum, stedfortreder - ikke på valg

 

Valgkomite (etter styrets forslag):

Oddmund Vist - ny

Unni Kristine Høyland - ikke på valg

Beate Morstad Manger - ikke på valg

I perioden har det vært holdt 6 styremøter, hvor også varamedlemmene har vært innkalt. Det er sendt ut 2 medlemsbrev. 

Arrangementer i 2010 for medlemmer med ledsagere:

Lunsjmøte 10.mars, Thon Hotel Stefan, Oslo - 30 deltagere

Vårtur til Alsace, 2.-8.mai med 46 deltagere

Lunsjmøte 6.oktober, Thon Hotel Stefan, Oslo - 31 deltagere

Førjulstur til Vadstena, Sverige, 24.-26.november med 33 deltagere

Styret har i perioden arbeidet med aktivitetsprogram for 2010 og 2011.

Styret har fulgt opp dannelsen av Pensjonistkretsen i NFF. Dette skjedde i et møte hos NFF 13.desember 2010, hvor vårt medlem Angelika Kruse-Jensen representerte PAF. Hun ble valgt til leder for et interimsstyre som har i oppdrag å avholde et ordinært valgmøte innen 15/4-2011.

Styret har overlatt Foreningens første protokoll til Norsk Farmasihistorisk Museum, Bygdøy. Protokollen dekker tidsrommet fra stiftelsen 9.november 1959 til og med 13.desember 1995. Vi ønsker at styreprotokollen bare er tilgjengelig etter tillatelse fra styret i Pensjonerte Apotekeres Forening (PAF), samt er tilgjengelig for hvilken som helst av styremedlemmene inkl. varamedlemmene. Klausulen kan når som helst endres etter styrevedtak i PAF.

Styret har sørget for å kjøpe et komplett sett bilder fra Foreningens jubileumfest 28.november 2009. Bildene er satt inn i nummerorden i et album.

Styret har sørget for å registrere Foreningen i Brønnøysundregistrene med

org.nr. 995 476 967.

Styret har arbeidet med å få registrert evt. e-post adresser til våre medlemmer. Vi har pr. i dag 124 adresser av totalt 159 medlemmer. Styret vil understreke at all skriftlig informasjon fortsatt vil sendes ut med Posten fra Apotekforeningen.

Styret har tatt initiativ til å lage en hjemmeside for Foreningen. Norma Saugen har påtatt seg den praktiske delen av oppgaven. Den har internett adresse: www.pafnorge.no.

Oslo, 11.januar 2011