2020-02

MEDLEMSBREV NR 2 , 2020

ÅRSMØTET FOR 2019

Årsmøtet for 2019 i Pensjonerte Apotekeres Forening ble avholdt i Apotekforeningens lokaler i Slemdalsveien 1, Oslo onsdag 12. februar 2020

Tilstede 35 personer. Styret hadde mottatt 1 forhåndsstemme fra medlem som ikke var tilstede på møtet.

Møtet ble åpnet ved presidenten Knut Erik Christensen som ønsket alle velkommen.

Så over til sakslisten.

  1. Åpning av møtet med godkjenning av innkalling. Dette ble fastslått uten innsigelser.

  2. Valg av møteleder, referent og medlem til å underskrive protokollen.

Årsmøtet valgte Presidenten som møteleder og sekretæren som referent. Arne Bentel ble valgt til å underskrive protokollen.

  1. Sakslisten ble ikke kommentert og en gikk derfra rett over til Årsberetningen.

  2. Sekretæren leste Årsberetningen etter 1 minutts stillhet for de av medlemmene som hadde gått bort i 2019.

Årsberetningen ble godkjent uten innsigelser. Det samme var det for forhåndsstemmen

  1. Regnskapet ble så gjennomgått av kasserer Anne Lise Norheim og godkjent av Årsmøteforsamlingen.

Det samme gjaldt forslaget til budsjett for 2020, med samme sum som foregående år både til Norsk Farmasihistorisk museum og FUG. Formann for Museet, Inger Lise Eriksen, takket på museets vegne.

6 Valget ble administrert av valgkomiteens formann , Norma Saugen

Innstillingen for 2020 var:

President: Wenche Aulie Olsen (ny, 2 år)

Styremedlem: Armand Fjeld (ikke på valg)

Styremedlem: Anne Lise Norheim (gjenvalg)

Styremedlem: Einar H Magnussen (ikke på valg)

Varamedlem: Marit Uhlving (gjenvalg 1 år)

Varamedlem: Rolf Hermansen (ny, 1 år)

Valget ble godkjent med akklamasjon. Presidenten takket så avtroppende leder i Valgkomiteen, Norma Saugen, som også har vært ansvarlig for foreningens nettside, for sitt mangeårige arbeid med referater og bilder etc. fra foreningens turer og gjøremål, med en liten erkjentlighet. Ny ansvarlig for websiden er Berit Skinnemoen, gift med medlem Karl Arne Wærnhus.

Det var ingen «innkomne saker til Årsmøtet» som derfor så ble hevet.

PAF’s styret har i 2019 bestått av:

Knut Erik Christensen, president

Anne Lise Norheim, kasserer

Armand Fjeld, sekretær

Einar H Magnussen, styremedlem

Wenche Aulie Olsen, varamedlem

Marit Uhlving, varamedlem

WEIDERS FARMASØYTISKE FABRIKK, WEIFAS HISTORIE VED MANGEÅRIG ANSATT OG LEDER, FARMASØYT TORGEIR HEEN

Foredraget er til dels basert på en folder utarbeidet av Aaste Weider som forteller i korte trekk om årene fra 1940 til 1990.

Weiders Farmasøytiske Fabrikk ble grunnlagt av Olaf Weider som var en entusiast med pågangsmot, en vi i dag ville kalle en gründer. Han vant Apotekernes Selskaps første gullmedalje i 1936

Da Torgeir Heen skulle ansettes var det ikke et langt intervju, kun et kort spørsmål: «De er vel ingen rabulist , Herr Heen?» Tiden var åpen for politiske uroligheter, derav spørsmålet.

Weiders startet i Hausmannsgate i Oslo, hvor de var i mange år. Den første tablettmaskinen kom inn døra 8. april 1940, altså dagen før angrepet på Norge! Det første fabrikken hadde produsert var nypeekstrakt basert på innsamlede nyper fra privatpersoner. Det kom ikke bare inn nyper, men en del kvist også, nesten trær. De greide allikevel å ekstrahere nypeekstrakt som etter hvert fikk navnet Weifa C, nypeekstrakt. Råvareprisen var i 1944 kr 2,20 pr kilo. Et annet tidlig produkt var Weifa Sårsalve.

I 1947 lanserte de det første penicillinpreparatet på markedet i samarbeide med Squibb.

Fabrikken havnet etter hvert i Kragerø hvor det sto et fraflyttet tysk militæranlegg og hvor en av brakkene fremdeles eksisterer

1950 til 1960

Valmuens tiår. Det ble bygget et ekstraksjonsanlegg i 1952 og valmuer ble dyrket både langs landeveien rundt Kragerø, men også på en del enger i Sør-Sverige som var røde av valmuer. De fikk inn hele planten, ikke bare frøkapselen. Det ble startet produksjon av folkodein fra morfin, noe som har fortsatt nesten til dato (Tuxi og Tuxi forte). Weifapenin ble introdusert fra egen produksjon, men senere ble råstoffet innkjøpt fra Irland. I samme tiåret begynte også produksjonen av jerntabletter (1959)

1960 til 1969

I 1963 ble all produksjon overført til Kragerø. De hadde mange råvareprodukter som sto på WHO’s liste over ønskede legemidler. I 1960 ble Paralgin forte introdusert og senere i samme 10året greide de å syntetisere Metformin-hydrokorid, til behandling av Diabetes-2, et produkt som ble viktig for Weifa på verdensbasis.

Innen samme tiåret hadde firma også fått kompetanse på tynnsjiktkromatografi.

1970 til 1979

Et tiår med økonomiske utfordringer. I 1977 var de neste på konkursens rand og da Olaf Weider døde i 1978 ble det selskapet som var startet i Singapore i 1977, lagt på is. Weifa hadde patentert framstillingen av kodein direkte fra valmue. Nå ble dette solgt til Jonson & Johnson og en berget økonomien.

1980 til 1990

Konsolideringen og ekspansjonens tiår. I 1989 var Halvor Weider på elgjakt i Sverige. Der møtte han Johan Andresen som hadde en farmasøytisk bedrift i Kuala Lumpur, Scan Lab. Det endte i et samarbeide som varte i 15 år.

Ibux’en kom i 1986 og etter hvert fikk Weifa en lang rekke internasjonale kontakter.

1990 til 1999

Ble et tiår med mange byggeprosjekter. Strekkode kom inn i denne perioden. Under OL på Lillehammer skjedde en feil i produksjon av Paracetamol stikkpiller 125mg. Det ble sendt ut 60-70 pakninger som inneholdt 500mg. Dette ble oppdaget av en kunde som slo alarm. Ingen ble skadet.

2000 osv.

Etableringen av apotekkjeder førte til mange harde forhandlinger. I 2006 ble Scan Lab lagt ned. I 2009 fikk Weifa Kjell Erik Nordby som admin. dir. Dette medførte flere store endringer og ny logo. Diverse produkter ble outsourcet. Lønnsomheten økte og attraksjonen på aksjene økte. All tablettproduksjon var samlet og beholdt i Kragerø. Den 3. generasjonen eiere ønsket å utvikle selskapet ytterligere gjennom det å få inn frisk kapital. Et tilbud fra Aqualis ble akseptert og Weifa ble kjøpt opp i 2014 og børsnotert som WEIFA ASA.

I 2015 ble Weifa splittet og Vistin Pharama ble etablert som kontraktsprodusent med varighet på 5 år. I 2017 ble det hele overtatt av TPI, Norway, et australsk selskap med annen filosofi og driftskultur. I 2018 kjøpes det hele opp av Karo Pharma, men det er i dag liten virksomhet. Det som på sikt kan skape mer aktivitet er at Weifa per dags dato er den eneste farmasøytiske bedrift igjen i Norge med kunnskap, kapasitet og utstyr til tablettproduksjon.

Kanskje en løsning på noe av medisinmangelen som nå omtales???

Referent

Armand Fjeld

(sekr.)