2024 Forslag til nye lover

Det blå skal strykes og det rød skal settes inn.

LOVER

FOR

PENSJONERTE APOTEKERES FORENING (PAF)

Vedtatt ved foreningens stiftelse 9. november 1959 med senere endringer, senest

ved Årsmøtet 15.februar 2017 21. februar 2024.

§ 1 Formål

Foreningen har som formål å fremme medlemmenes interesser og å bidra til en aktiv og sosial pensjonisttilværelse.


§ 2 Medlemskap

Foreningen har følgende medlemskategorier:

A Ordinære medlemmer

B Ekstraordinære medlemmer og

C B Æresmedlemmer.


A. Ordinære medlemmer

1. Søknad om medlemskap i PAF sendes til Styret i PAF. Særskilt søknadsblankett

skal benyttes. Søknaden skal inneholde opplysninger som godtgjør at krav i pkt 2 er oppfylt.

2. Pensjonert farmasøytisk kandidat kan etter fylte 62 år søke medlemskap i PAF

hvis han/hun har vært apoteker med bevilling og/eller driftskonsesjon i minst 2 sammenhengende år.

3. Farmasøytisk kandidat som blir uføretrygdet i sin funksjon som apoteker/driftskonsesjonær, kan søke om medlemskap i PAF uavhengig av alder og funksjonstid som apoteker.


B Ekstraordinære medlemmer


4.Styret kan tilby ekstraordinært medlemskap til farmasøytisk kandidat som har gjort en særlig innsats i forening, bedrift eller institusjon med nær tilknytning til norsk apotekvirksomhet. Ordinære Medlemmer kan sende Styret begrunnet forslag til opptak av nytt ekstraordinært medlem. Styrets vedtak om tilbud om ekstraordinært medlemskap skal være enstemmig.


5. Også etterlatte (enker/enkemenn/samboere) etter ordinære og ekstraordinære medlemmer kan opptas som ekstraordinære nye medlemmer .Vedtak om slikt medlemskap etter punkt 4 og 5 fattes av Styret. Ekstraordinære medlemmer betaler ordinær kontingent.


B. Æresmedlemmer

Årsmøte kan vedta å tilby æresmedlemskap i PAF. Æresmedlemskap er livsvarig.

Forslag om æresmedlemskap kan fremsettes av ordinære og ekstraordinære medlemmer. Æresmedlem fritas fra krav om kontingent.


Opphør av medlemskap

Utmelding skal skje skriftlig til Styret og medfører ikke refusjon for allerede betalt kontingent.

Medlem kan etter vedtak i Styret bli ekskludert når kontingent for siste år ikke er betalt etter påkrav.

Styret kan i særlige tilfelle fatte vedtak om eksklusjon. Slikt vedtak kan ankes til Årsmøtet.


§ 3 Styret

Foreningens styre (har sete i Oslo og) består av president og tre styremedlemmer.

Styret skal ha to varamedlemmer som innkalles til styremøter. Styremøter

sammenkalles når presidenten eller minst halvparten av styrets ordinære

medlemmer krever det.

Styret leder foreningens virksomhet og ivaretar dens økonomi. Styret er beslutningsdyktig når tre medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet er presidentens stemme avgjørende.

Styret fører protokoll over forhandlinger og vedtak. (Vedtak om godkjennelse av søknad om medlemskap kan ved tilfredsstillende dokumentasjon delegeres sekretæren, men vedtaket skal alltid refereres på neste styremøte.)


§ 4 Årsmøtet

Årsmøtet holdes hvert år i løpet av første kvartal etter årets utgang. Alle medlemmer innkalles til Årsmøtet. Saksliste, tid og sted for møtet bekjentgjøres med minst 14 dagers varsel.

Med sakslisten skal medsendes årsberetning, revidert regnskap, budsjett for kommende år, valgkomiteens innstilling til styre og varamedlemmer, revisor og dennes stedfortreder, Styrets forslag til valgkomite, samt eventuelle forslag som skal behandles på årsmøtet (jfr. nedenstående årsmøtesaksliste, pkt. 4).

Årsmøtets saksliste skal inneholde minst følgende punkter:

1. Årsberetning

2. Revidert regnskap og budsjett for kommende år

3. Fastsettelse av kontingent for kommende år4. Forslag fremsatt av eller gjennom styret

5. Valg av styre med varamedlemmer, revisor og dennes stedfortreder

6. Valg av valgkomite (3 medlemmer)

Medlem som ønsker å fremme en sak for årsmøtet, må sende forslag om dette til Styret innen 31.desember forut for årsmøtet. Styret kan ikke nekte sak fremlagt til behandling, men Styret skal avgi innstilling i saken.


§ 5 Valg – stemmerett og avstemning

President og styremedlemmer velges for to år av gangen. Presidenten velges særskilt.

Halvparten av styrets 4 faste medlemmer skal være på valg hvert år. Dersom et valgt styremedlem, med ett års gjenværende funksjonstid, velges til ny president for 2 år, skal årsmøtet velge et nytt styremedlem med bare ett års funksjonstid, fortrinnsvis

blant varamedlemmene. Dersom styrevalget har kommet i ubalanse, det vil si at ikke halve styret er på valg, skal det nødvendige antall styremedlemmer velges med bare ett års funksjonstid.

Styremedlemmene fordeler arbeidet mellom seg.

Varamedlemmene velges for ett år av gangen

Valgkomite, revisor og dennes stedfortreder velges for to år av gangen.

Bare ordinære medlemmer kan velges inn i styret.

Bare ordinære medlemmer har stemmerett.

Det kan avgis skriftlig stemme ved forfall. Et fraværende medlem, som ikke har forhåndsstemt, kan også gi et annet, fremmøtt medlem skriftlig fullmakt til å stemme

på sine vegne.

Årsmøtet avgjør avstemningsmåte.

Ved stemmelikhet er presidentens stemme avgjørende.


§ 6 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte avholdes når Styret eller et flertall i Styret har vedtatt dette, eller når minst 25% av medlemmene skriftlig har krevd dette. Styret plikter å innkalle til slikt møte innen to måneder etter at kravet fra medlemmene ble fremsatt.

Saksliste, tid og sted for møtet bekjentgjøres med minst 14 dagers varsel. Styret plikter å avgi innstilling til vedtak i saken.


§ 7 Lovendring

Forslag om lovendring må være innkommet til Styret senest 1.november 31.desember forut for årsmøtet. Lovendring kan bare vedtas av Årsmøtet. Lovendring vedtas med minst 2/3 av de avgitte stemmene.


§ 8 Oppløsning

Oppløsning av foreningen kan bare vedtas av Årsmøtet med ¾ av de avgitte stemmene.

Ved oppløsning tilfaller foreningens kapital Norsk Farmasihistorisk Museum