2016-02

Til medlemmene !

Medlemsbrev kan gjenfinnes på vår hjemmeside: www.pafnorge.no

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dette brevet er vedlagt siste nummer av Apotekforeningens tidsskrift! Etter 123 år på papir blir det heretter "bare" elektronisk! Dette er (dessverre) historisk!

Her er også vedlagt Referat fra Medlemsmøtet den 20.april 2016.

Forøvrig har Styret i PAF vedtatt at VI OGSÅ fra og med neste Medlemsbrev på høsten går over til elektronisk forsendelse til de medlemmer som har og bruker e-post. De medlemmer (14 stk.) som sekretæren vet ikke bruker e-post, vil automatisk fortsatt få tilsendt all informasjon på papir! Andre medlemmer som foretrekker papir, kan også be sekretæren om dette! Send meg beskjed - gjerne pr.e-post.......!

Forøvrig er vi - 48 deltagere på tur til Gardasjøen, Verona og Venezia - nettopp kommet hjem fra en meget vellykket, koselig tur! Mange fine opplevelser, gode viner og veldig sosialt! Tross at vi var så mange, fikk alle pratet med alle! Det var så hyggelig! Referat kommer snart på vår hjemmeside.

=========================

Høsttur

Også i år har vi lagt til rette for en høsttur med buss (og ferge). Den går til Skagen på Jylland i tidsrommet

tirsdag 6.september - torsdag 8.september.

Vi reiser med buss fra avtalt sted i Oslo, og med Stena Line tar vi oss til Fredrikshavn, overnatting ombord. Så kjøres vi til Skagen med guidet tur der, samt en hotellovernatting, og på torsdag settes bussen på ferge hjemover via Larvik til Oslo.

Turen må ha minimum 20 påmeldte, og den har fast pris på kr.4.500,- pr. person. Ingen tillegg for enkeltrom/lugar. Påmelding pr. e-post direkte til Temareiser A/S (OSLO) - se vedlagte turprogram (legges IKKE inn elektronisk, kontakte Arne Bentel om nødvendig))

innen 1.juli 2016

=========================

Høstmøte

Det blir holdt et medlemsmøte onsdag 12.oktober 2016 - kl.1300 i Apotekforeningens møtelokale i 5.etasje.

Styret har invitert Margrethe Sunde, direktør i Boots, til å holde foredrag, og tittelen blir:"Har legemidler druknet i kosmetikken i dagens apotek?".

Som vanlig blir det lunsj kl.14, servering av snitter med kaffe/te/mineralvann i kantinen, pris kr.150,- pr.person, som betales til kassereren ved ankomst – vi ønsker minst mulig veksling!

ALTSÅ INGEN FORHÅNDSPÅMELDING!

=========================

Lovendring

Styret har funnet behov for en endring av Lovene angående Valg, fordi vi nå har kommet i en spesiell situasjonen. På siste Årsmøte, da Knut-Erik Christensen ble valgt til ny president for 2 år, ble også samtlige faste styremedlemmer gjenvalgt for 2 år. Konsekvensen av dette er at om 2 år kan det bli slik at hele styret skiftes ut, dersom ingen tar gjenvalg.

I andre foreninger er det i lovs form tatt inn bestemmelser som motvirker dette og fremmer kontinuitet i styret. Styret har derfor laget et forslag til et tillegg i Lovenes §5 - den teksten som er gulfarget og understreket, er tillegget. Her er hele paragraf 5:

§ 5 Valg – stemmerett og avstemning

President og styremedlemmer velges for to år av gangen. Presidenten velges særskilt.

Halvparten av styrets 4 faste medlemmer, skal være på valg hvert år. Dersom et valgt styremedlem, med ett års gjenværende funksjonstid, velges til ny president for 2 år, skal årsmøtet velge et nytt styremedlem med bare ett års funksjonstid, fortrinnsvis blant varamedlemmene.

Dersom styrevalget har kommet i ubalanse, det vil si at ikke halve styret er på valg, skal det nødvendige antall styremedlemmer velges med bare ett års funksjonstid.

Styremedlemmene fordeler arbeidet mellom seg.

Varamedlemmene velges for ett år av gangen.

Valgkomite, revisor og dennes stedfortreder velges for to år av gangen.

Bare ordinære medlemmer kan velges inn i styret.

Bare ordinære medlemmer har stemmerett.

Det kan avgis skriftlig stemme ved forfall. Et fraværende medlem, som ikke har forhåndsstemt, kan også gi et annet, fremmøtt medlem skriftlig fullmakt til å stemme på sine vegne.

Årsmøtet avgjør avstemningsmåte.

Ved stemmelikhet er presidentens stemme avgjørende.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi har valgt å offentliggjøre dette allerede nå. Det vil også bli tatt med i innkallingen til neste årsmøte. Dersom noen vil uttale seg om dette, kan man sende e-post til president eller sekretær.

=========================

Julelunsj

For å gjenta meg selv fra forrige medlemsbrev: "Julelunsjen som vi har hatt i 3 år, har blitt vårt mest populære arrangement. Så styret tar sikte på å gjenta dette, på samme sted, onsdag 23.november 2016 på Scandic Victoria Hotel, Oslo. Mer info senere."

Neste års hovedtur

Styret har startet planlegging av vårtur i 2017. Vi undersøker muligheter og priser for enten tur til et sted på Kroatias vakre kyst, eller en cruise i Middelhavet.

For Styret

Arne P. Bentel

(sign.)

Vedlegg:

Apotekerforeningens Tidsskrift april 2016 (Ikke elektronisk)

Referat fra Medlemsmøtet 20.april 2016

Tilbud Skagen-tur