2019-01

Larvik 27.02.19

MEDLEMSBREV NR 1 2019

ÅRSMØTE FOR 2018, REFERAT

Årsmøte for 2018 i Pensjonerte Apotekeres Forening ble avholdt i Apotekforeningens nyoppussede lokaler i Slemdalsveien 1, Oslo , onsdag 6. februar 2019 kl .16.

Til stede 25 personer og styret hadde mottatt 5 forhåndsstemmer fra medlemmer som ikke var til stede.

Møtet ble åpnet av Presidenten, Knut Erik Christensen som ønsket alle velkommen.

Så over til sakslisten.

1. Åpning av møtet med godkjenning av innkalling. Presidenten fastslo at innkallingen til Årsmøtet var sendt deltakerne innen den frist som lovene fastsetter. Det var ingen innsigelser til innkallingen.

2. Valg av møteleder, referent og en til å underskrive protokollen.

Årsmøtet valgte Presidenten som møteleder og sekretæren som referent. Tore Thorvik ble valt til å underskrive protokollen.

3. Godkjennelse av saksliste.

Årsmøte godkjente forslaget til dagsorden i samsvar med utsendte forslag.

4. Årsberetning.

Sekretæren leste høyt årsberetningen for 2018. Navnet til den av medlemmene som hadde gått bort ble opplest og mintes med 1 minutts stillhet.

Årsberetningen ble godkjent med akklamasjon og alle 5 forhåndsstemmer var for godkjenning.

5. Regnskap.

Kasserer Kjellbjørn Rusten redegjorde for postene på regnskapet for 2018 og godkjent av Årsmøtet med akklamasjon.

6. Budsjett.

Kasserer Kjellbjørn Rusten redegjorde på samme måte om postene på budsjettet og la til at foreningen fortsetter å støtte Farmasihistorisk Museum og FUG med kr 10.000 for regnskapsåret 2019. Videre ble det poengtert at kontigenten fortsatt skal være kr 200,- da vår egenkapital fortsatt er høy. Den tidligere høye kontigenten var for å bygge opp egenkapitalen for inndekking av advokathonorar i forbindelse med pensjonssaken.

Budsjettet ble godkjent av Årsmøtet med akklamasjon. Både regnskap og budsjett var godkjente av forhåndsstemmene.

7. Valg.

Valget ble administrert av valgkomiteens leder Norma Saugen

Valgkomiteens innstilling for 2019 var:

President: Knut Erik Christensen (gjenvalg)

Styremedlem: Armand Fjeld (gjenvalg)

Styremedlem: Anne Lise Norheim (ikke på valg)

Styremedlem: Einar H Magnussen (ny, 2 år)

Varamedlem: Marit Ulving (ny, 1 år)

Varemedlem: Wenche Auli Olsen (ny, 1 år)

Valgkomiteens forslag til nytt styre i PAF ble godkjent med akklamasjon og godkjent av forhåndsstemmene.

Både revisor og revisors stedfortreder er på valg.

Valgkomiteens innstilling:

Anne Marie Sommersten velges som revisor for 2 år

Kjellbjørn Rusten velges som revisors stedfortreder for 2 år

Valgkomiteens forslag ble godkjent med akklamasjon.

Styrets forslag til ny Valgkomite for 2019:

Norma Saugen (ikke på valg)

Eva S Madslien (på valg) ønsker ikke gjenvalg

Karl Arne Wærnhus (på valg) er forespurt og tar gjenvalg

Nytt medlem av valgkomiteen: Arne Bentel er forespurt og har takket ja.

Årsmøtet godkjente styrets forslag til ny Valgkomite med akklamasjon.

Presidenten takket så avtroppende kasserer Kjellbjørn Rusten for hans innsats i styret med en påskjønnelse. Norma Saugen fikk også Årsmøtets akklamasjon for at hun forsetter å ajourføre foreningens hjemmesider både med turreferater og bilder.

Presidenten hevet så Årsmøtet og ga ordet til Inger Lise Eriksen.

Inger Lise Eriksen, leder av Norsk Farmasihistorisk Museum holdt så et meget fengende foredrag om museet fra den spede begynnelse i 1963 og fram til i dag. Det holder til i Generalitetsboligen på Norsk Folkemuseum på Bygdøy. Bygningen er fra 1714, opprinnelig en privatbolig fra den gang byen het Christiania, som ble revet i 1918 og så gjenoppført på Bygdøy. Officinet fra Apoteket Hjorten i Oslo er rekonstruert i museet. Det viser et byapotek fra 1860 årene. Museet er helt avhengige av frivillige

hender både som guider og for å ta del i gamle praktiske apotekoppgaver som vises publikum en del dager i sommersesongen. Sekretæren benytter derfor anledningen til å be frivillige melde seg for

Farmasihistorisk Museum om de kan tre støttende til! For de med farmakognosi som særinteresse er det kanskje mulig å guide litt i museets utmerkede urtehage!?

Inger Lise fikk så foreningens påskjønnelse etter endt foredrag.

Knut Erik Christensen

President

Armand Fjeld Tore Thorvik

sekretær årsmøtedeltaker/underskriver