2024-03

MEDLEMSBREV NR 3 - 2024


Referat fra Vårmøtet 2024

Vedlagt oversendes referatet fra møtet, som fant sted på Farmasiet, Vestby.


Informasjon om Høstmøtet 2024

Høstmøtet holdes på Laboratoriet, Skøyen, torsdag 17. oktober kl. 13.00. Nærmere invitasjon

vil bli sendt, men vi ønsker allerede nå å informere om at temaet blir;


Sammen om å fremme apotekfarmasien

Helsetjenester i apotek er en del av den nye apotekhverdagen

- hvordan jobber vi med utvikling og dokumentasjon?

v/ Seniorrådgiver Hilde Ariansen, Apotekforeningen


Bransjefelles opplæring og kompetansehevning

- hvordan jobber vi for å møte nye behov for kompetanse og ta i bruk ny teknologi?

v/ Daglig leder Elin Rugnes Andersen, Apokus


Utenlandsturen i 2025

Styret arbeider for at utenlandsturen i 2025 skal gå til Sicilia. Nærmere informasjon om sted,

tidspunkt og påmelding vil bli sendt dere til høsten.


Med vennlig hilsen

for styret i PAF

Rolf Hermansen                       Per Kristian Faksvåg

President                                    Sekretær