2021-01

Innbydelse og referat Høstmøte

Hei PAF medlemmer!

 

Høstmøte avholdes den 4. oktober kl 13 – 16 i Gabelshus, Gabelsgate, Oslo

 

Foredragsholder vil være Per Kristian Faksvåg  som vil ta for seg »utviklingen av Apotekvesenet; et skråblikk før og etter ny Apoteklov». Det legges opp til spørsmål og diskusjon etter foredraget. 

Ordstyrer vil være styrets representant Rolf Hermansen.

 

Påmeldingsfrist er satt til 23. september og er binnende. 

Samtidig ber vi om at det forhånds innbetales kr 315,- pr. person til lunsj med kaffe/te.

Innbetalingen skjer enten til foreningens bankkonto: 6003.05.05053

Eller til vår VIPPS konto:  55 88  20

 

NB!  Det blir ikke anledning til kontantbetaling ved oppmøte!

 

Vel møtt!

Hilsen Armand Fjeld

(sekr.)

 


Høstmøtereferat

Høstmøtet ble holdt på Gabelshus, Oslo den 4. oktober kl 13

Det var 26 medlemmer til stede (32 hadde forhåndspåmeldt seg med lunsjebetaling)


Dagens foredragsholder var Per Kristian Faksvåg som tok for seg:

Utviklingen av apotekvesenet; et skråblikk før og etter ny Apoteklov».


Som nyutdannet var han militærapoteker ved UNIFIL i Libanon. Senere var han med på overgangen fra skrankeapotek til direkte reseptur med karusell og selvvalg, innføringen av data og logistikktjenester. Deretter mange år som leder for Leo i Norge før han i 2012 ble Fagdirektør i Apotekerforeningen.


Apotekforeningen har vært initiativtager til og sterk pådriver av innføringen av medisinske tjenester i apotek betalt av det offentlige. I samarbeid med apotekenes kompetansesenter, APOKUS, har det blitt etablert flere tjenester som Inhalasjonsveiledning og Medisinstart for pasienter med hjerte-/ karlidelser. Det ble utarbeidet bransjestandarder og

opplæringsmateriell for apaotekansatte som skal utføre tjenesten som blir betalt av det offentlige. Det arbeides nå med å utvide tjenesten Medisinstart til også å omfatte pasienter med type II diabetes. Innføringen av Medisinstart og tilsvarende tjenester har ført til et betydelig kompetanseløft i apotek og blitt svært godt mottatt av pasientene.

Apotekforeningen har også arbeidet for å innføre influensavaksinasjon i apotek og i 2021 ble hele 150 000 kunder vaksinert.


Overfor myndighetene har det vært viktig å kunne dokumentere effekten/verdien av det apotekene gjør til daglig, for uten har en ingen gjennomslagskraft.

Med endrede rammevilkår står apotekene overfor balansegangen mellom «børs og katedral».

Inntjeningen på legemiddelomsetningen synker og må kompenseres med økt salg av handelsvarer samt tjenester som apotekene kan ta betalt for.

Innføring av bransjestandarder er viktig, men det er også viktig at den kompetansen apotekene har kommer kundene til gode. For at dette skal kunne gjøres av en samlet bransje må resursene på apotekene være store nok. Apotek med en farmasøyt vil ha vansker med det.

I de 20 årene som har gått etter at ny Apoteklov trådte i kraft har antallet apotek økt fra ca. 350 til over 1000 i dag. Åpningstidene har også økt og tilgjengeligheten for publikum har blittbedre. Det var en av intensjonene at prisene skulle gå ned med konkurranse, men det har vel ikke slått helt til.


Referent

Armand Fjeld

(sekr.)