2024 Referat fra Årsmøtet


Protokoll fra

Årsmøtet i Pensjonerte Apotekeres Forening 2024

Sted: Laboratoriet, Skøyen, Oslo

Dato: 21. februar 2024, kl. 13.00 til 14.30

Til stede: 26 medlemmer av PAF

Møtet startet med at presidenten i Farmasøytisk Idrettsforening, Håvard Selby Ebbestad, fortalte om historien til Farmasihytta og det pågående restaureringsarbeidet frem mot 100-års jubileet i 2026.

Styret i FIF har gjort et imponerende dugnadsarbeid med å restaurere hytta, noe som også er kostnadskrevende. Økonomien i prosjektet ble presentert, herunder en liste over givere.

Ebbestad la ikke skjul på at de gjerne mottok midler og / eller gaver til gjennomføringen av restaureringen.


Saksliste

1. Åpning av møtet med godkjenning av innkalling.

Møtet ble satt og innkallingen godkjent.

2. Valg av møteleder.

Som møteleder ble presidenten valgt.

3. Valg av referent.

Som referent ble sekretæren valgt.

4. Valg av en person til å underskrive protokollen.

Håkon Nilsen ble valgt.

5. Godkjenning av saksliste.

Sakslisten ble enstemmig godkjent.

6. Årsberetning 2023.

Årsberetningen for 2023 var vedlagt innkallingen til møtet og tatt til orientering.

7. Regnskap 2023 og budsjett 2024.

Regnskap, inkludert revisors godkjenning, og forslag til budsjett for 2024 var vedlagt innkallingen til møtet. Regnskap og budsjett ble enstemmig godkjent.

8. Fastsettelse av kontingent.

Styrets innstilling til kontingent for 2024 var at denne ble uforandret. Innstillingen ble enstemmig godkjent av årsmøtet.

9. Valg av nytt styre.

Valgkomiteens innstilling var vedlagt sakspapirene til årsmøtet. Komiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Styret for 2024 består da av følgende;

President Rolf Hermansen

Kasserer Marit Uhlving

Sekretær Per Kristian Faksvåg – valgt for 2 år

Styremedlem Roar Orderdalen - valgt for 2 år

Varamedlem Bodil Ree - valgt for ett år

Varamedlem Bjørg Lorentzen - valgt for ett år

Revisor;

Annemor Smedstad ble gjenvalgt for 2 år med Kjellbjørn Rusten som stedfortreder.

10. Valg av valgkomite.

Styrets innstilling til ny valgkomite ble enstemmig vedtatt.

Valgkomiteen for 2024 består da av følgende;

Per Steinar Lund – ikke på valg

Elisabeth Laake – gjenvalgt for 2 år

Erling Bruun – valgt for 2 år

11. Innkomne forslag.

Styret hadde foreslått endringer i «Lover for PAF». Disse var sendt ut på forhånd.

Endringene ble enstemmig godkjent. Det forelå ingen andre forslag til votering.

12. Eventuelt.

Det ble fremmet forslag om at de av styrets medlemmer som ønsker å delta på de

årlige vårturene har prioritert plass. Forslaget fikk årsmøtets tilslutning.

Presidenten overrakte påskjønnelser til avtroppende styremedlemmer, Armand

Fjeld for sine 10 år i styret og Anne-Grete Granseth som varamedlem i ett år.

Det ble videre informert om det kommende vårmøtet, der programmet er en

ekskursjon til nettapoteket Farmasiet, Vestby, tirsdag den 16.april.

___________________________ ____________________________

Håkon Nilsen (sign.) Rolf Hermansen (sign.)