2023 Referat fra Årsmøtet

ÅRSMØTEREFERAT


Årsmøtet i Pensjonerte Apotekeres Forening ble avholdt I Laboratoriets lokaler i Harbitz alleen 3, Skøyen den 15. februar kl 13.


AGENDA


1.

Presidenten åpnet møtet og fikk godkjenning av innkallelsen.

2.

Presidenten valgt til møteleder og sekretæren som referent. Norma Saugen valgt som representant til å undertegne protokollen.

3.

Sakslisten ble godkjent uten kommentarer.

4.

Årsberetningen ble lest av sekretæren og godkjent.

5.

Regnskapet og budsjettet ble lagt fram av kasserer. Det kom kommentar til budsjettet mht fordeling av midler. Helt greit at Norsk Farmasihistorisk Museum og FUG får tilført kr 10.000,-hver, men det finnes flere verdige mottakere, som Farmasihytta i Nordmarka, og Cygnus, det farmasihistoriske tidsskrift. Årsmøtet ba det nye styret avklare dette.

6

Valget ble gjennomført av valgkomitens formann, Karl Arne Wærnhus

Som ny President: Rolf Hermansen valgt for 2 år

Som nytt styremedlem: Marit Uhlving valgt for 2 år.

Som nytt styremedlem: Per Kristian Faksvåg , valgt for 1 år

Som nytt varamedlem: Anne-Grete Granseth valgt for 1 år