2023 Årsberetning og regnskap

Årsberetning - 2023


Årsberetningen omtaler virksomheten som har vært i tiden fra og med forrige årsmøte, 15.februar 2023. I dette årsmøtet var det ca 25 medlemmer til stede.

Styret fikk ved valget og etter konstituering, følgende sammensetning:

President Rolf Hermansen

Sekretær Per Kristian Faksvåg

Kasserer Marit Uhlving

Styremedlem Armand Fjeld

Varamedlem Anne-Grete Granseth

Varamedlem Bodil Ree

Etter årsmøtet fortalte Edle Christine Lund fra et langt liv i apotekfarmasien. Det hadde vært mange utfordringer i tiden som apoteker som bl a innføring av ny teknologi, mange apotekopprettelser og fremmedspråklige ansatte. Hun fremhevet den positive rollen Apotekforeningen har hatt med å sette kvalitet i system og å øke kunnskapsnivået, i tillegg til innføringen av nye oppgaver for apotekene som Medisinstart og vaksinering.

Medlemsstatus:

Pr 31.12.22 hadde PAF 124 medlemmer. Pr 31.12.23 er det 120 medlemmer i foreningen.

Aktivitet:

Tidlig i 2023 inngikk PAF en samarbeidsavtale med NFF Pensjonistforum. Denne avtalen har som siktemål å arrangere to felles fagmøter i året, vårmøte og høstmøte. Dette har styrket oppslutningen om møtene, til felles gavn for begge foreninger. I begge årets møter, holdt i Laboratoriets lokaler på Skøyen, har 41 medlemmer møtt opp.

- På Vårmøtet den 19. april var tema «Ny apoteklov». Direktør i Apotekforeningen Per T. Lund og leder av NFF, Urd Andestad kommenterte høringsforslaget fra sine ståsteder. PAF`s sekretær innledet.

- Høstmøtet ble holdt den 26. oktober med tema «Mangelsituasjoner og beredskap av legemidler i Norge». Fire foredragsholdere tok oss gjennom problemstillinger på både internasjonalt og nasjonalt nivå.

- Den tradisjonelle julelunsjen fant sted på Clarion Collection Hotel, Gabelshus, den 21.november, med ca 45 medlemmer til stede.

I april/mai gikk årets utenlandstur til Baskerland som reisemål. Turen ble fullbooket og 50 fornøyde deltakere var med på en 8 dagers tur.

Det er avholdt 3 styremøter og sendt ut 7 medlemsbrev.


--------------------------------------- ------------------------------

Rolf Hermansen, president Per Kristian Faksvåg, sekretær