2021-01 Referat

PENSJONERTE APOTEKERES FORENING ORG.NR.995 476 967

-- Stiftet 1959 --

v/ sekretæren, Armand Fjeld, Gloppeåsen 4, 3261 LARVIK

e-post: laifj@online.no - tlf.: (+47) 950 39 167

___________________________________________________________________________________

Larvik 7.10.21


Høstmøtereferat

Høstmøtet ble holdt på Gabelshus, Oslo den 4. oktober kl 13

Det var 26 medlemmer til stede (32 hadde forhåndspåmeldt seg med lunsjebetaling)


Dagens foredragsholder var Per Kristian Faksvåg som tok for seg:

«Utviklingen av apotekvesenet; et skråblikk før og etter ny Apoteklov».


Som nyutdannet var han militærapoteker ved UNIFIL i Libanon. Senere var han med på

overgangen fra skrankeapotek til direkte reseptur med karusell og selvvalg, innføringen av

data og logistikktjenester. Deretter mange år som leder for Leo i Norge før han i 2012 ble

Fagdirektør i Apotekforeningen.


Apotekforeningen har vært initiativtager til og sterk pådriver av innføringen av medisinske tjenester i apotek betalt av det offentlige. I samarbeid med apotekenes kompetansesenter, APOKUS, har det blitt etablert flere tjenester som Inhalasjonsveiledning og Medisinstart for pasienter med hjerte-/ karlidelser. Det ble utarbeidet bransjestandarder og opplæringsmateriell for apaotekansatte som skal utføre tjenesten som blir betalt av det offentlige. Det arbeides nå med å utvide tjenesten Medisinstart til også å omfatte pasienter med type II diabetes. Innføringen av Medisinstart og tilsvarende tjenester har ført til et betydelig kompetanseløft i apotek og blitt svært godt mottatt av pasientene.

Apotekforeningen har også arbeidet for å innføre influensavaksinasjon i apotek og i 2021 ble hele 150 000 kunder vaksinert.


Overfor myndighetene har det vært viktig å kunne dokumentere effekten/verdien av det

apotekene gjør til daglig, for uten har en ingen gjennomslagskraft.

Med endrede rammevilkår står apotekene overfor balansegangen mellom «børs og katedral».

Inntjeningen på legemiddelomsetningen synker og må kompenseres med økt salg av

handelsvarer samt tjenester som apotekene kan ta betalt for.

Innføring av bransjestandarder er viktig, men det er også viktig at den kompetansen

apotekene har kommer kundene til gode. For at dette skal kunne gjøres av en samlet bransje

må resursene på apotekene være store nok. Apotek med en farmasøyt vil ha vansker med det.

I de 20 årene som har gått etter at ny Apoteklov trådte i kraft har antallet apotek økt fra ca.

350 til over 1000 i dag. Åpningstidene har også økt og tilgjengeligheten for publikum har blitt

bedre. Det var en av intensjonene at prisene skulle gå ned med konkurranse, men det har vel

ikke slått helt til.


Referent

Armand Fjeld

(sekr.)