2021-01 Referat

PENSJONERTE APOTEKERES FORENING ORG.NR.995 476 967

-- Stiftet 1959 --

v/ sekretæren, Armand Fjeld, Gloppeåsen 4, 3261 LARVIK

e-post: laifj@online.no - tlf.: (+47) 950 39 167

___________________________________________________________________________________

Larvik 7.10.21


Høstmøtereferat

Høstmøtet ble holdt på Gabelshus, Oslo den 4. oktober kl 13

Det var 26 medlemmer til stede (32 hadde forhåndspåmeldt seg med lunsjebetaling)


Dagens foredragsholder var Per Kristian Faksvåg som tok for seg:

«Utviklingen av apotekvesenet; et skråblikk før og etter ny Apoteklov».


Som nyutdannet var han militærapoteker ved UNIFIL i Libanon. Senere var han med på

overgangen fra skrankeapotek til direkte reseptur med karusell og selvvalg, innføringen av

data og logistikktjenester. Deretter mange år som leder for Leo i Norge før han i 2012 ble

Fagdirektør i Apotekforeningen.

Som sådan har han vært med på opprettelsen av APOKUS. Videre Inhalasjonsprogrammet

for nye og gamle brukere, en tjeneste som har blitt betalbar. Medisinstart for type II

diabetikere har også kommet i gang med god effekt.

Overfor myndighetene har det vært viktig å kunne dokumentere effekten/verdien av det

apotekene gjør til daglig, for uten har en ingen gjennomslagskraft.

Med endrede rammevilkår står apotekene overfor balansegangen mellom «børs og katedral».

Inntjeningen på legemiddelomsetningen synker og må kompenseres med økt salg av

handelsvarer samt tjenester som apotekene kan ta betalt for.

Innføring av bransjestandarder er viktig, men det er også viktig at den kompetansen

apotekene har kommer kundene til gode. For at dette skal kunne gjøres av en samlet bransje

må resursene på apotekene være store nok. Apotek med en farmasøyt vil ha vansker med det.

I de 20 årene som har gått etter at ny Apoteklov trådte i kraft har antallet apotek økt fra ca.

350 til over 1000 i dag. Åpningstidene har også økt og tilgjengeligheten for publikum har blitt

bedre. Det var en av intensjonene at prisene skulle gå ned med konkurranse, men det har vel

ikke slått helt til.


Referent

Armand Fjeld

(sekr.)